ISABUHAY SI KRISTO, IBAHAGI SI KRISTO Paunang Tingin sa Ating Ika-500 Humayo kayo ay lumikha ng mga alagad…(Mt 28:19)

ISABUHAY SI KRISTO,

IBAHAGI SI KRISTO

Paunang Tingin sa Ating Ika-500

Humayo kayo ay lumikha ng mga alagad…(Mt 28:19)

 (translated and edited version of the CBCP Pastoral Letter, Live Christ, Share Christ, dated July 2012)Image

Hininitay natin, nang may pasasalamat at kagalakan, ang pagsapit ng March 16, 2021.  Ito ang ikalimang siglo ng pagdating na Kristyanismo sa ating minamahal na bayan.  Ginugunita natin, nang may pasasalamat, ang unang misa na ipinagdiwang sa isla ng Limasawa noong Pasko ng Muling Pagkabuhay, March 31 ng taong iyon.  Matatandaan natin na bininyagan si Raha Humabon at nagkaroon ng Kristyanong pangalang Carlos.  Ang asawa naman niyang si Hara Amihan ay bininyagan bilang si Juana noong 1521.  Noong taón ding iyon, ibinigay ni Ferdinand Magellan ang imahe ng Santo Niño sa mga unang Katolikong Pilipino.  Ito ang kauna-unahang banal na imahe sa Pilipinas.  Talaga ngang ang 2021 ay isang taon ng dakilang biyaya para sa ating Simbahan.

Dahil dito, nagsimula na nga ang ating siyam na taóng paglalakbay na siyang magwawakas sa dakilang taon ng biyaya pagsapit ng 2021.  Isa itong panahon na puspos ng grasya, mula October 21 2012 hanggang March 16 2021.

 

Kung di nga naman tayo sinuswerte!  Noong October 21, nadagdagan ng isa pang Pilipinong santo.  Si San Pedro Calungsod, ang ating huwaran sa pag-aalay ng sarili, ay opisyal na ipihayag ng ating Santo Papa na si Pope Benedict XVI.  Inialay ng Bisayang si San Pedro Calungsod ang kanyang buhay noong umaga ng April 2, 1672 sa Guam.

Ang canonization ni Pedro Calungsod ay naganap sa loob ng ilang mga tampok na kapanahunan sa ating Simbahan.  Ito ay ang 50th anniversary ng Second Vatican Council, ang 20th year ng paglalathala ng Cathechism of the Catholic Church, at ang pagpapahayag ng Santo Papa ng Taon ng Pananampalataya mula October 11 hanggang November 24, 2013.  Ang XIII Ordinary General Assembly ng mga Synod of Bishps na may temang “Ang Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita para sa Pagtuturo ng Kristyanong Pananampalataya” ay naganap rin sa Roma noong October 7 hanggang 28 ngayong taóng ito. 

PANANAMPALATAYA AT PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA

Ang lahat ng mga kaganapang ito ngayong taon ay naaayon sa mga tema ng “pananampalataya” at “pagpapahayag ng mabuting balita”.  Kasama sa pagpapahayag ng mabuting balita ang pagkwekwento, pagtuturo at pagsasabuhay ng Ebanghelyo.  Ito ang ebanghelyo na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo na bumago ng mga pamumuhay, lipunan, kultura at kasaysayan at inihatid ang mga ito sa Katauhan ni Hesukristo at sa Kanyang pamayanan, ang Simbahan.

 

Ang “Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita” ay pangunahing nakatuon sa mga napalayo mula sa Pananampalataya at mula sa Simbahan para sa mga bansang dati nang Katoliko.

 

Ano naman ang hinihingi sa atin ng “Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita” para sa mga di Kristyanong bansa ng Asya?  Ito ay ang paghahanap ng mga “bagong pamamaraan ng pagtuturo ng Mabuting Balita”. Hamon ito para sa atin.  Kailangan nating magkaroon ng panibagong sigla at gana sa pagsasabuhay ng Ebanghelyo sa lahat ng bahagi ng ating buhay.  Kailangan nating pag-ibayuhin ang ating pagiging tunay na saksi ng ating pananampalataya, bilang huwaran ng ating karatig-bayan dito sa Asya.  Kailangang makita sa atin ang mga bunga ng pagiging malapít natin sa Panginoon.

PARA SA PILIPINAS, ANO ITONG PANAHON NG BAGONG PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA?

Ito ang mga apat na haligi:

Una, ang pagtupad ng “mission ad gentes”, bilang isang natatanging bokasyon ng ating Simbahan sa bansang ito.  Kabilang dito ang lahat ng mga layko – ang ating mga kapatid na “Christifideles (mga nananalig kay Kristo), mga pari, seminarista at mga madre.

Ikalawa, ang paghahatid ng Mabuting Balita sa mga dukha.” Paulit-ulit na dapat pagnilayan kung ano ba ang mga dapat unahin ng mga mga Katolikong Pilipino. Kailangang ang Simbahan ay tunay na maging “isang Simbahan para sa at kaisa ng mga dukha.”

Ikatlo, ang pakikitungo natin sa mga kasama nating Katoliko na tila ba nanlalamig na o halos maglaho na sa buhay-pananampalataya.  Maaring sila ay nalilito, di na alam ang pagkakaiba ng tama at mali, nagdududa o ayaw nang maniwala sa kahit anong relihiyon (agnostic).  Pakikitunguhan rin natin sila na nalalayo na sa Pananampalataya at sa Simbahan, at sumanib na sa ibang mga sekta.

Ikaapat, ang paggising sa pananampalataya ng mga kabataan.  Pasisiglahin natin ang mga samahang Kristyano ng mga kabataan sa mga lungsod at sa kanayunan. 

Buo na ang plano para sa siyam na taon ng paglalakabay para sa Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita na ang rurok ay ang Jubilee Year 2021:  Pagtuturo ng Pananampalatayang Naisasabuhay (2013); ang Layko (2014); ang mga Dukha (2015); Ang Banal na Misa at ang Pamilya (2016); ang Parokya bilang mga Nagkakaisang Pamayanan (2017); Ang Kaparian at mga Relihiyoso (2018); ang Kabataan (2019); Pakikiisa sa ibang mga Kristyano at sa ibang mga Relihiyon (2020); Missio ad Gentes (Misyon Para sa mga Bansa) (2021).  Ito ang siyam na mahahalagang pastoral isyu ng Simbahan dito sa Pilipinas.

Sa nalalapit na panahon, tatalakayin natin nang masinsinan ang mga bahagi ng pananampalataya, pagpapahayag na Mabuting Balita at pagiging alagad.  At tulad ng isang dakilang biyaya na ating natanggap 500 daan taon na ang nakalipas, ang Taon 2012 ay pinapangarap din natin na tayo ay maging isang Simbahan na tunay na nagsusugo ng mga alagad.

Sa ilang bahagi ng mundo, hindi na binbigyang-pansin ng nakakarami ang kahit anong relihiyon.  Bilyun-bilyong tao ang nabubuhay sa panahon ngayon na hindi pa talaga natatagpuan si Hesus o hindi pa naririnig ang Mabuting Balita.  Ito ang matinding hamon na siyang ating kinakaharap sa ating pagsisimula ng Bagong Pagpapahayag ng Mabuting Balita!  Diba, si Hesus ang siyang Daan, Katotohanan, at Buhay?  Matitiis ba natin na huwag ibahagi si Kristo sa mga kapatid na nakapalibot sa atin?  Matitiis ba natin sila na di pa siya kilala at di pa nagmamahal sa kanya?  Matitiis ba natin sila na di pa nararanasan ang tunay ng kabuluhan ng buhay?  Ito pa naman ang klase ng buhay na sadyang nakatalaga para sa ating lahat mula pa noong tayo ay likhain.  Ang mga puso nila ay di mapapanatag, hanggang sa matagpuan nila si Hesus.  Ang puso ni Hesus, matagal nang naghihntay sa kanila.

Nawa’y gabayan tayong lahat ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng ating Panginoo.  Nawa’y gabayan niya tayo sa ating mga paghahangad at pagsusumikap na maihatid ang kanyang anak na si Hesukristo sa ating panahon at sa ating mundo.  Makilala nawa ang ating Emmanuel – ang ating Diyos na kapiling na natin ngayon ngunit muling darating sa kaluwalhatian na ating inaabangan.

 

 

For the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines:

+ JOSE S. PALMA, D.D.
Archbishop of Cebu
President
July 9, 2012

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tagalog Prayers for the Departed

Nobena Para sa Mga Minamahal na Yumao

 

Ialay natin ngayon ang nobenang ito para sa minamahal nating si _________

na yumao na sa mundong ito.

At ngayon ay nagbabalik sa Iyo.

O Panginoon, sa Iyong awa, tanggapin mo siya

sa makalangit na kaharian Mo.

Nagtungo na siya sa kanyang pamamahinga.

Umaasa siya ngayon na bumangon kasama Ka.

O Panginoon, sa Iyong pag-ibig na bumabalot sa amin

dalhin Mo siya sa liwanag ng Banal na Presensya Mo.

 

Buong kababaang-loob na nananalangin kami, O Panginoon,

para sa aming mananampalatayang yumao na si _______

Makatagpo nawa siya ng walang hanggang kapayapaan sa piling Mo.

Makamit nawa niya ang mapagmahal na pagpapatawad Mo.

Makita Ka niya nawa ng harapan.

Oo, ikaw ang pag-asa namin sa mundong ito.

Ikaw ang aming pagkabuhay na maguli at buhay.

Ikaw ang aming hukom at Tagapagligtas.

 

O Panginoon, buong kababaang loob kaming nagsusumamo sa Iyo:

Maging maawain sa paghatol Mo at ipagkaloob kay _______

ang ipinangakong kaligtasan.

Kalimutan ang mga pagkakamali niya at linisin ang mga kasalanan niya

at ipagkaloob sa kanya ang panghabang-panahong gantimpala.

O Panginoon, iparating kay ___________

ang tagumpay Mo laban sa kasalanan at kamatayan.

Huwag Mo siyang hayaang mapahiwalay sa Iyo.

ngunit pagkalooban mo siya ng lugar sa Iyong walang hanggang tahanan.

 

Hesus, Panginoon ng mga nangabubuhay at mga nahihimlay,

aliwin ang mga napapagod at nagdadalamhati.

Manlulupig ng kamatayan at kasalanan,

akayin ang mga kapatid naming yumao.

Sa pagdating niya sa katapusan

ng kanyang paglalakbay, akayin Mo siya pabalik sa Iyo.

Sa pagwawakas ng buhay niya,

hayaan mo siyang mabuhay kapiling mo.

Sa pagtindig niya sa harap Mo para sa paghuhukom,

banggitin Mo ulit ang mga salitang ito:

 

“Halika, ikaw na pinagpala ng Aking Ama.

Kamtin ang kahariang inihanda para sa iyo.”

Pagkalooban nawa siya ng Panginoon ng paghuhukom na puspos ng awa.

at pagmasdan siya nang may pagmamahal.

 

Lahat: Panginoon, tulungan mo kaming makita kung ano talaga ang kamatayan:

– ang katapusan ng karalitaan at simula ng kayamanan;

– ang katapusan ng kabiguan at simula ng tagumpay;

– ang katapusan ng takot at simula ng kapanatagan;

– ang katapusan ng lungkot at simula ng ligaya;

– ang katapusan ng kahinaan at simula ng lakas;

 

Huwag nawa kaming lamunin ng dalamhati

o patuloy na makadama ng hinanakit dulot ng pagkawala.

Ngunit mula sa kalungkutan

pumailanglang nawa ang bagong tuwa.

 

Tanggalin ang takot namin, huwag hayaang mabagabag ang puso namin.

Hayaang ang Iyong espiritu ng kapayapaan ay mabuhay

sa aming nararanasang kalungkutan,

sa aming pighati at pangungulila,

sa hapis namin ngayon

at sa lumbay namin sa kinabukasan.

 

Buong kababaang loob na inihahabilin namin si _______

na tinawag mo mula sa mortal na buhay na ito.

Minahal mo siya lagi

Nang may dakilang pag-ibig.

 

Ngayon na pinalaya mo na siya sa lahat ng kasamaan sa mundong ito,

dalhin mo siya sa iyong paraiso

kung saan wala nang pighati

o pagdadalamhati o kalungkutan,

kundi kapayapaan at kaligayahan kapiling ng Iyong Anak

at ng Espiritu Santo magpakailanman.

 

Pinasasalamatan Ka namin sa lahat ng mga biyaya

na ipinagkaloob mo kay __________

Sa mortal na buhay niya.

Ipinapanalangin namin na nawa ay

luwalhatiin Ka niya dahil sa buhay na naranasan niya

at sa paraan kung paano niya nagamit ang mga biyaya Mo.

 

Panginoon, ipagkaloob Mo na nawa ay huwag naming malimutan

na ang buhay ay maikli at walang kasiguruhan.

Akayin nawa kami ng Iyong Espiritu tungo sa kabanalan, katarungan

at paglilingkod sa aming mga kapatid.

 

Idinadalangin namin ang paghilom ng mga nalulungkot

at nasasaktang damdamin

na idinulot ng kamatayan sa mga puso namin.

Samahan mo kami, Panginoon, sa mga sandali ng lungkot at lumbay.

Ikaw ang aming bato, aming tanggulan,

at aming lakas.

 

Nananalig kami sa Iyo at sa Iyong maluwalhating pagkabuhay na maguli.

Itinataas namin sa Iyo ang aming dalamhati at pighati,

nagtitiwala na babaguhin Mo

ang pagluluksa tungo sa pagdiriwang

nang sa gayon ang minamahal namin ay mahimlay sa iyong kapayapaan.

 

Lider: O Panginoon, nawa ay pagkalooban mo siya ng walang hanggang kapahingahan

Lahat: At nawa ay masinagan siya ng panghabang-panahong liwanag.

Lider: At mahimlay nawa siya sa kapayapaan.

Lahat: Amen

Lider:  Ang kaluluwa nawa ni ______

at ang lahat ng kaluluwa ng mga nahimlay na mananampalataya,

sa pamamagitan ng awa ng Diyos, ay mahimlay sa kapayapaan.

Lahat: Amen.

Panalangin sa Libingan

 

Panginoong Hesu Kristo, sa pamamagitan ng tatlong araw Mo sa puntod,

pinabanal Mo ang mga libingan ng lahat ng mga nananalig sa Iyo

at kaya nagawa mo ang libingan

bilang tanda ng pag-asa na may pangako ng pagkabuhay na maguli

kahit na inaangkin nito ang aming mga mortal na katawan.

 

Ipagkaloob mo na ang kapatid naming si ________

ay mahimlay nawa sa kapayapaan

hanggang sa gisingin mo siya tungo sa kaluwalhatian,

sapagkat Ikaw ang pagkabuhay na maguli at buhay.

Pagkatapos, makikita Ka niya nang harapan

At sa liwanag Mo mamamalas rin niya ang liwanag

at mababatid ang kaningningan ng Diyos,

sapagkat nabubuhay ka at naghahari magpasawalang hangan

Tugon:  Amen

 

O Panginoon, sa pamamagitan ng awa Mo

ay nakakatagpo ng kapahingahan ang mga mananampalatayang yumao,

isugo mo ang Iyong mga banal na anghel upang bantayan ang libingang ito.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Tugon:  Amen

 

Panalangin Para sa Mga Nagluluksa

Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo.

Matagpuan nawa namin sa aming kalungkutan ang pang-aaliw ng Iyong Anak,

kasiguruhan sa pagdududa, at lakas ng loob upang malampasan ang mga oras na ito.

Palakasin ang aming pananampalataya

sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

R:  Amen

 

Panginoon, si _______ ay wala na ngayon dito sa makalupang tirahan,

at naiwan ang mga nagluluksa sa kanyang pagkawala.

Ipagkaloob mo nawa na mapangalagaan naming ang kanyang alaala,

kailanman ay walang hinanakit sa kung ano ang nawala sa amin

o walang pagsisi sa nakalipas,

ngunit laging may pag-asa sa iyong walang hanggang kaharian

kung saan magkakapiling kaming muli.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Panalangin para sa Yumao Habang Nasa Lamay

 

Mga Panalangin at Paghahabilin para sa

Paghimlay ng Kaluluwa ni ________

Lider:  Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Lahat:  Amen.

Lider:  Manalangin tayo…

Panginoong Diyos,

Amang makapangyarihan,

Ang krus ay ginawa mo para sa amin bilang simbolo ng lakas at tinatakan mo kami bilang Iyo sa sakramento ng pagkabuhay na maguli.

Ngayon na pinalaya mo na si _______ mula sa mortal na buhay,

Gawin mo siyang isa sa mga banal sa kalangitan.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

 

Lider:  Si Kristo ang unang bumangon mula sa mga patay

at alam namin na ibabangon Niya an gaming mga mortal na katawan upang maging katulad Niya sa Kanyang kaluwalhatian.

Inihahabilin naming si _______ sa Panginoon;

Tanggapin nawa siya ng Panginoon

patungo sa Kanyang kapayapaan at ibangon ang katawan niya sa huling araw.

 

 

 

Ipanalangin natin si ________ sa ating Panginoong si Hesu Kristo, na nagwika,

“Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay.  Sinumang naniniwala sa Akin ay hindi magdurusa ng walang hanggang kamatayan.”

Lider:  Panginoon, tumangis ka dahil sa kamatayan ng kaibigan Mong si Lazaro:

aliwin kami sa aming pamimighati.

Hinihiling namin ito nang may pananampalataya.

 

Lider:  Ang aming kapatid na si ________ ay nalinis sa binyag

at pinahiran ng langis ng kaligtasan:

ipagkaloob Mo sa kanya ang pakikipagkaisa kasama ng Iyong mga banal.

Hinihiling namin ito nang may pananampalataya.

Lahat:  Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin

Lider:  Aliwin ang pamilya, mga kamag-anak, at mga kaibigan ni _________ sa

kanilang kalungkutan dahil sa pagpanaw ni __________, at hayaang

ang pananampalataya nila ang magpaluwag sa kanilang dibdib.

at ang buhay na walang hanggan naman ang kanilang pag-asa.

Hinihiling namin ito nang may pananampalataya.

Ama Namin

 

Lider:  Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin para kay ________ sapagkat

hinangad niya na tupdin ang kalooban Mo.

kaya sa awa mo

patawarin mo kung anuman ang mga pagkakamaling nagawa niya.

Sa pamamagitan ng kanyang pananampalatayang Kristyano

Kaisa na niya ang lahat Iyong bayan na naniniwala sa Iyo.

Ngayon, sa Iyong pag-ibig at awa

pagkalaooban mo siya ng lugar kapiling ng Iyong mga anghel at mga banal.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Lahat:  Amen.

 

Lider:  O Panginoon, nawa ay pagkalooban mo si _________ ng walang hanggang kapahingahan

Lahat:  At nawa ay masinagan siya ng panghabang-panahong liwanag.

Lider:  At mahimlay nawa siya sa kapayapaan.

Lahat:

Lider:  Patnubayan nawa tayong lahat ng makapangyarihang Diyos,

Ama, Anak at Espiritu Santo

Lahat:  Amen

_____________________

SOURCE TEXT

Novena Prayer for Our Dear Departed

 

Let us now offer this novena prayer for our beloved ______

who has departed form this world

And now returns to you.

O Lord, in your mercy welcome him/her

into your heavenly kingdom.

He/she has gone to his/her rest.

Now, he/she hopes to rise with you.

O Lord, in your encompassing love,

bring him/her into the light of your Divine Presence.

 

We meekly intercede, O Lord,

for our faithful departed _________.

May he/she find eternal peace with you.

May he/she inherit your kind forgiveness.

May he/she see you face to face.

Yes, you are our hope in this world.

You are our resurrection and life.

You are our judge and Savior.

 

O Lord, we humbly beseech you:

Be merciful n your judgement and grant to ________

the promised salvation.

Remember not his/her faults, but cleanse him/her of his/her sins

and grant him/her lasting reward.

O Lord, extend to _______

Your victory over sin and death.

Let him/her not be separated from you,

but grant him/her a place in your eternal abode.

 

Jesus, Lord of the living and the dead,

comfort of the weary and the afflicted,

conqueror of death and sin,

guide our departed brother/sister.

As he/she reaches the end

of his/her journey, lead him/her back to you.

As his/her life comes to an end,

let him/her live with you.

As he/she stands before you in judgment,

please speak again these words:

 

“Come you who are blessed by my Father.

Inherit the kingdom prepared for you.”

May the good Lord grant him/her a merciful judgement

and look kindly upon him/her.

 

All:  Lord, help us see death for what it really is:

 

– the end of poverty and the beginning of riches;

– the end of frustration and the beginning of fulfillment;

– the end of fear and the beginning of tranquility;

– the end of pain and the beginning of joy;

– The end of weakness and the beginning of strength.

 

Let not grief overwhelm us

or a sense of loss embitter us,

but out of our sadness

let there arise a new joy.

 

Cast out our fears

and let not our hearts be troubled.

Let your spirit of peace come alive within

our experience and hurt,

our sorrow and isolation,

our sadness today

and loneliness tomorrow.

 

We humbly commend to you, _________,

whom you called out of this mortal life.

You loved him/her always

with a great love.

 

Now that you have freed him/her for all the evils of this earth,

bring him/her into your paradise

where there is no more grief

or mourning or sadness,

but peace and joy with your Son

and the Holy Spirit forever.

 

We thank you for all the blessings

You have given to _________

In his/her mortal life.

We pray that he/she may be able

To glorify you with the life he/she lived

and the way he/she made use of your blessings.

 

Lord, grant that we will never forget

that life is short and uncertain.

Let your Spirit guide us in holiness, justice

and service to our brothers and sisters.

 

We pray for the healing of all unhappy and hurting feelings

death may have caused in our hearts.

Be with us, Lord, during our moments of sorrow and loneliness.

You are our rock, our fortress,

and our strength.

 

We trust in you and hope in your glorious resurrection.

We lift up to you our grief and sorrow,

confident that you will change

mourning to rejoicing

that our beloved now rests in your peace.

 

L:  Eternal rest grant unto him/her, O Lord

A:  And let perpetual light shine upon him/her.

L:  May he/she rest in peace.

A:  Amen

L:  May the soul of ___________

and all the souls of the faithful departed,

through the mercy of God, rest in peace.

A:  Amen.

Prayer at the Graveside

 

Lord Jesus Christ, by your own three days in the tomb,

you hallowed the graves of all who believe in you

and so made the grave a sign of hope that promises resurrection

even as it claims our mortal bodies.

Grant that our brother/sister, _______

may sleep here in peace

until you awake him/her to glory,

for you are the resurrection and the life.

Then he/she will see you face-to face

and in your light you will see light

and know the splendor of God,

for you live and reighn for ever and ever

R:  Amen

 

O God, by whose mercy the faithful departed find rest,

send your holy angels to watch over this grave.

We ask this through Christ our Lord

R:  Amen

 

Prayer for Mourners

Lord, you are attentive to the voice of our pleading.

Let us find in your Son comfort in our sadness,

certainty in our doubt, and courage to live through this hour.

Make our faith strong

through Christ our Lord.

R:  Amen

Lord, ____________ is gone now for this earthly dwelling,

and has left behind those who mourn his/her absence.

 

Grant that we may hold his/her memory dear,

never bitter for what we have lost

nor in regret for the past,

but always in hope of the eternal kingdom

where you will bring us together again,

We ask this through Christ our Lord.

R:  Amen

 

Prayers for Dead During the Wake

Prayers and Commendation for the

Repose of the Soul of __________.

 

Leader:  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

All:  Amen

Leader:  Let us pray…

Lord God,

Almighty Father,

You have made the cross for us a sign of strength and marked us

as yours in the sacrament of the resurrection.

Now that you have freed __________ from this mortal life,

make him/her one with your saints in heaven.

We ask this through Christ our Lord.

All:  Amen.

Leader:  Christ was the first to rise from the dead

and we know that he will raise up our mortal bodies to be like his in glory.

We commend ________ to the Lord;

may the Lord receive him/her

into his peace and raise up his/her body on the last day.

Let us pray for _______ to our Lord Jesus Christ, who said,

“I am the resurrection and the life.  The man who believes in me

will never suffer eternal death.”

Leader:  Lord, you wept at the death of Lazarus your fiend:

comfort us in our sorrow.

We ask this in faith.

All:  Lord, hear our prayer.

Leader:  You raise the dead to life:

Give __________ eternal life.

WE ask this in faith.

Leader:  Our brother/sister ________ was washed clean in baptism

and anointed with the oil of salvation:

give him/her fellowship with all your saints.

We ask this in faith.

All:  Lord hear our prayer

Leader:  Comfort the family, relatives, and friends of  _______ in their sadness

over the death of ________, and let their faith be their consolation

and eternal life be their hope.

We ask this in faith.

All:  Lord, hear our prayer.

Our Father …

Leader:  Lord, listen to our prayers for _______ as he/she has always desired

to do your will

so in your mercy

forgive whatever wrong he/she have done.

By his/her Christian faith

he/she was united with all your believing people.

Now, in love and mercy

give him/her a place with your angels and saints.

WE ask this through Christ our Lord.

All: Amen.

Leader:  Eternal rest grant unto ___________ O Lord.

All:  And let perpetual light shine upon him/her.

Leader:  And may he/she rest in peace.

All:  Amen

Leader:  May Almighty God bless us all,

the Father, the Son, and the Holy Spirit

All:  Amen

Posted in Volunteer Translation | Tagged , , | 18 Comments

Life Purpose

Tinutupad Mo ba Ang Layunin Mo sa Buhay

Isipin ang isang martilyo.

Solid, makinang at makintab na martilyo.

Mamahalin.  Gawa sa high-grade na bakal at primero klaseng kahoy.

Ngayon, mag-imagine ng isang katutubo na nabuhay pa noong unang panahon na hindi pa nakakakita ng martilyo sa buong buhay niya.  Kinuha niya ang martilyo, nagustuahan niya agad, at iniuwi sa kanyang bahay.  At sa loob ng 50 taon, ginamit niya ito bilang napagandang pangkamot ng likod.

Kamot.

Kamot.

Kamot.

‘Yan lang ang ginawa sa loob ng 50 taon.

Mga kaibigan, maraming tao ang katulad ng ganyang martilyo.  Dahil hindi nila natutupad ang kanilang misyon sa buhay, hindi lumalabas ang kanilang kadakilaan.

Naniniwala ako na may apat na klase ng mga tao dito sa mundo…

  1. Mga taong malungkot na malungkot na hindi alam ang kanilang misyon sa buhay.
  2. Mga malungkot na tao na alam ang kanilang misyon sa buhay, ngunit walang ginagawa tungkol dito.
  3. Mga masasayang mga tao na alam ang kanilang misyon sa buhay, ngunit minsan lang kung kumilos tungkol dito.
  4. Mga taong masayang-masaya na alam ang kanilang misyon sa buhay, at araw-araw itong naisasagawa.

Tanong:  Sino ka sa mga taong ito?

2 Simpleng Tanong

Upang Madiskubre mo Ang Iyong Misyon sa Buhay

Paano mo ba malalaman ang iyong misyon sa buhay?

Akala ng marami, napakakumplikado nito.  Hindi.  Sa katunayan, kailangan mo lang ng 2 simpleng katanungan:

Tanong #1:  Ano ang gusto mong ginagawa?

Tanong #2:  Saan ka magaling?

Binanggit ko na ito sa mga ibang libro ko, kaya hindi ko na gaanong tatalakayin ito.  Na-discuss ko ito sa aking Free Ebook, Paano Malalaman kung Pangarap ba ng Diyos ang Siyang Pinapangarap Mo?.  (Mada-download ito sa www.BoSanchez.ph)  Pero hayaan niyo akong talakayin ang mga pangunahing punto dito.

Unang tanong:  Ano ang gusto mong ginagawa?

Ano ang isang bagay na kapag ginagawa mo, para bang may ningas sa iyong sikmura?  Ano ang iyong passion?  Halimbawa, habang isinusulat ko ang librong ito para sa inyo, pakiramdam ko, buong-buo ako.  Kumpleto.  In the zone. Naniniwala akong ipinanganak ako upang magsulat!

Pruweba:  Manood ng mga audition ng American Idol.  May mga tao ng mahilig kumanta, na kumakanta nang may passion, na umaawit na para bang wala nang bukas-pero may boses na pwedeng gamitin na pang torture sa mga terorista upang umamin sila kung saan nagtatago si Osama Bin Ladin.  Tulad nga ng sinabi ni John Maxwell, magtataka ka kung mayroon ba silang mga tunay na kaibigan.  Bakit walang nagsabi sa kanila na ang kanilang mga boses kay nakakasira ng ulo.

Pero mas madalas sa hindi, magaling tayo sa ating hilig na gawin, dahil madalas nating itong ginagawa.

Kaya ang Pangalawang Tanong ay 100% na tiyak sa pagdiskubre sa iyong Misyon sa Buhay:  Saan ka magaling?

Pinagkalooban ka ng espesyal na biyaya na di maipagkakamaling konektado sa iyong misyon sa buhay.  Ito ang tinatawag kong pagsususgo sa iyo ng Diyos.

Gumawa ng Imbentaryo ng Iyong mga Talento

Upang matulungan ka sa pagninilay ng iyong Misyon sa Buhay, maglista ng mga talento at iskoran ito mula 1 hanggang 10, 10 ang excellent.

Eto ang aking imbentaryo ng mga talento:

–         Cooking: 1

Mas gugustuhin ko pang magpakagutom o kumain ng hilaw, kaysa magluto.  Tuwing nagpapakulo ako ng tubig, naglalaho na lang ito.  May masasabi pa ba ako?

–         Fashion: 1

Ang tanging dahilan kung bakit ako mukhang presentable tuwing nangagaral ako ay dahil sa kaibigan ko na tagaporma ko, si Adrian Panginiban.  Kung hindi dahil sa kanya, magsusuot lamang ako ng t-shirt at sandals saan man ako magpunta.

–         Mechanical: 1

Tuwing may ipakukumpuni sa akin si misis, para bang inaalis ko na ang gamit na iyon sa balat ng lupa.  Ngayon, tuwing may kailangan i-repair, iisa lang ang ginagamit ko – ang Telepono.

Dancing: -10

Sinubukan ko.  Nagconcert kami kung saan may kaunti akong dance steps kasama ang mga singer.  Ngunit nang nagsayaw ako sa entablado, para akong patpat na may sakit na epilepsy.

Athletics: 3

Alam niyo ba kung anong PE ang pinili ko noong High School?  Chess.  Eh nung college?  Lecture sa Kalusugan.  Naaalala ko pa na ang galing ko sa PE.  Required kami na magsuot ng rubber shoes at gumawa ng ilang stretching sa umpisa ng bawat klase – pero ang gagawin lang ay maupo at makinig sa mga lecture.

Spelling: 3

Sa exam sa spelling, nakakuha ako ng 2 over 20 dati.  Noong bata pa ako, para bang may sakit ako na dyslexia (sakit sa utak kung saan ang isang bata ay mahirap turuang magbasa), pero hindi na lang nalaman ng doktor.  Ngayon, maraming mga naglalabasang mga sakit para sa mga batang hiráp na matuto sa iskul.  “Mayroon siyang learning disability” o “May ADHD ang batang iyan” o “Mayroon siyang dyslexia”.  Noong panahon ko, wala pang mga ganung katawagan. Ang pwede lang itawag sa akin, bobo.

Singing:5

Oo, mayroon akong 3 music albums na mga original compositions ko ang lahat.  Suma total, nakabenta na ako ng 6000 na kopya.  Pero huwag humanga.  Binili ng nanay ko ang kalahati niyon at ipinamigay sa kanyang mga kaibigan.

Drawing: 5

Mahilig ako magdrowing.  Kahit papano, gusto ng mga anak ko ang mga drowing ko.

Business: 5

Huli na ako nang mag-umpisa akong magnegosyo.  Sa ngayon, ayos naman ang mga negosyo ko.  Pero alam kong malayo pa ang dapat kong marating.

Leadership: 7

Gusto ko ang namumuno sa maga tao, dahil tungkol lang naman ito sa pagsasamahan na may pagmamahalan.  Pero 7 lang iskor ko, dahil marami pa akong dapat matutunan.

Writing and Preaching: 9

Kung makikita ninyo, dito ako itinalaga.  Pero hindi 10 ang iskor ko, dahil hindi ibig sabihin na wala na akong dapat pang matutunan.  Maniniwala ba kayo, na sa 30 taon kong pagtuturo, hinahasa ko pa rin ito, inoobserbahan ang mga ibang preacher sa kanilang pagtuturo?

Maging Isang Henyo

Alam niyo ba kung bakit hindi nagtatagumpay ang ibang tao?

2 dahilan:

1.  Hindi nila alam kung ano ang kanilang misyon sa buhay.

2.  Alam nila, pero hindi nila binibigyang pansin..

Natutunan ko na may dalawang klase ng mga henyo sa mundo.  Una ay ang mga henyo na nananalo sa mga Game Shows tulad ng “Who Wants to Be A Millionaire?”  Hindi iyon ang gusto niyo maging.  Ang mga ganitong klase ay magaling lang, siyempre sa Game Shows.

Gusto niyo na maging ikalawang klase ng henyo:  mga taong nakapokus ang atensyon, oras at lakas sa iisang bagay.

Ano ang isang bagay na iyon?

Sa buhay ko, ang “isang bagay na iyon” ay ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa iba.

Sa ngayon, ako na yata ang corporate speaker na pinakamataas ang bayad.  Tuwing iniimbitahan ako ng mga kumpanya na magsalita, isang braso at isang binti ang singil ko sa kanila.  Ginagawa ko ito dahil bahagi ng bayad ay ginagawa kong pondo para sa aming mga ministries.  Atin-atin lang ito ha, hindi alam ng mga kumpanyang ito, na kapag pinapunta lang nila ang kanilang mga empleyado sa aming weekly prayer meeting na tintatawag na The Feast, maririnig nilang nang libre ang pagtuturo ko.  (Shhh, wag niyo sasabihin kahit kanino.)

Pero ang dahilan kung bakit nakakaya kong maningil ng braso at binti ay dahil nagtuturo na ako sa loob ng 30 taon.

Simula noong 13 anyos ako, nagtuturo na ako kahit saan.  Libre.  Nagtuturo ako sa mga paaralan, bilangguan, tahanan ng mga matatanda, mga barrio, ospital, at kahit sa mga iskwater.  Kahit na nag-aaral, nagtuturo ako gabi-gabi.  Tuwing Linggo sa Caloocan, tuwing Lunes sa Alabang, Tuwing Martes sa Cubao, atbp. . .  Kung weekend, nagtuturo ako sa Laguna, La Union, Ilocos Sur . . .

Sa libro niyang Outliers, Sinabi ni Malcolm Gladwell na nakakakuha lang ng malaking break ang isang tagumpay na tao matapos niyang maglaan ng 10,000 oras para sa kanyang abilidad.

Sundin Kung Saan ka Itinalaga

Sa Bibliya, mga hari at propeta lamang ang itinatalaga.  Binubuhusan sila ng madaming langis sa noo, at nangangahulugan ito na nakabukod na ang isang tao para sa isang tiyak na misyon.

Ngayon, iniisip natin na ang ganitong klase ng pagpapahid ng langis ay para lamang sa mga pari, pastor at mga mangangaral sa relihiyon.

Hindi ako naniniwala.

Naniniwala ako na nagtalaga ang Diyos ng mga tao bilang negosyante, panadero, chef, beautician, accountant, administrador, stock broker, engineer, doctor, nanay, magsasaka . . .

Ito ang paraan upang makapaglingkod ka sa iba.

Ito ang paraan upang maging daan ka ng biyaya para sa mundo

.

Itinalaga Para sa Negosyo

Sinulat ni Ed Silvoso, may akda ng Anointed for Business (Itinalaga Para sa Negosyo) kung paano siya nagpapatakbo ng tatlong negosyo at naapektuhan ang mundo ng mga negosyante gamit ang pag-ibig ng Diyos.  Kadalasan, nagiging impormal na pastor siya sa kanyang mga kasosyo – dinadala niya ang Presensya ng Diyos sa mga party at mga kwartong puno ng usok ng sigarilyo.

Ngunit mababa ang tingin ng mga taong simbahan sa ganitong propesyon.  Patuloy siyag kinukulit ng mga tao na maging pastor.  Kailan magsisimula ng iyong ministry? Hindi ka nabubuhay sa pananampalataya.  Makamundo ka.  Sa trabaho, kasama mo ang mga makasalanan, mga taong manginginom at malakas magyosi.  May panawagan ang Diyos sa buhay mo.  Huwag kang magrebelde.  Iwan mo ang lahat at mag-umpisa ng buhay paglilingkod sa Diyos.

Gayumpaman, tuwing kailangan ng simbahan ng pera, sa kaniya siya tumatakbo.

Pagkalipas ng ilang taon, iniwan niya ng negosyo at naging isang pastor.  Lumiit tuloy ng 30 beses ang kanyang kayamanan.  Ngunit ginagawa niya ito bilang pagsunod sa Diyos.

Lumipas uli ang ilang taon, isang pagbubunyag ang sa kanya ay dumating.  Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kahihiyan ay isang tunay ng pagtatalaga ng Diyos sa kanya na maging isang negosyante.

Ito ang kanyang natutunan.  Hindi mas mababa ang pagtatalaga bilang isang negosyante kaysa sa pagtatalaga bilang isang pastor.  Parehong kailangan iyon para sa Paghahari ng Diyos.

Ang ganda!

Ang Pormula sa Pang-Karaniwan Lang

at Tagumpay

Ito ang dahilan kung bakit pang-karaniwan ang buhay ng maraming tao.

Inilalaan kasi nila ang 80% ng kanilang atensyon, oras at lakas sa kanilang kahinaan, at inilalagay lamang ang 20% ng kanilang atensyon, oras at lakas sa paghahasa ng kanilang mga talento.

Kung kikilos ako sa ganitong pananaw, mag-eenrol ako sa Dancing and Cooking Lessons.

Kabaliwan ito.  Dahil kahit gaano ako mag-aral, hindi ako magiging isang kahanga-hangang dancer o world class chef.

Ito ang formula sa tagumpay:

Una, kalimutan mo ang iyong mga kahinaan.  Hayaan mong gawin ito ng iba para sa iyo.

At ituon ang 80% ng iyong atensyon, oras at lakas sa paghahasa ng iyong mga talento.  Maging da best sa iisang bagay.

At gugulin ang natitirang 20% sa pagsasanay sa mga bagong kagalingan.  (Para sa akin, ito ay ang pagpapapatakbo ng negosyo at paglikha ng sitwasyon na ang pera na ang magtatrabaho para sa akin).

Nayon, halos nakatuon lang ang aking oras sa pagsusulat at pangangaral.

At nakatikim ako ng malaking tagumpay dahil sa matalas na pagtutok.

Sa iisang elemento lang yari ang flashlight at ang laser.  Ngunit makasanlibong mas malakas ang laser kaysa flashlight, dahil ito ang ilaw na tutók.  Di makapatay langaw ang flashlight, ngunit kayang pumutol ng bakal ang laser.

Mangangaral Ako Para sa Marketplace

Pagkatatpos ng 30 taon ng pangangaral, mas naging nakapokus ako.

At ikaw din dapat.  Hindi lang pangagaral ang misyon ko sa buhay.  Masyadong malawak iyo.

Nadiskubre ko na may misyon ako na mangaral sa mga walang simbahan.

Sa madaling salita, may misyon ako na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa labas.  Sa mga taong hindi relihiyoso.  Sa mga taong hindi komportable sa loob ng simbahan.  Sa mga taong nararamdaman na malayo sila sa Diyos.  Sa mga taong hindi pupunta sa mga prayer meeting.

Isang araw, may babaeng nagtanong sa akin, “Bo, bakit ayaw mong mangaral nang husto  tungkol sa mga doktrina?  Bakit ayaw mong ituro ang tungkol sa mga espiritwal ng katotohanan?

Napangiti ako at sinabi ko, “Gusto ko ang mga doktrina.  Marami namang mga magagaling na mga pari na mas may kakayahang ipaliwanag ito.  Sa palagay ko, hindi iyan ang aking talento.  Isa akong layko, kaya ipapangaral ko ang mga praktikal na bagay sa buhay.  Tulad ng paano magpundar ng pamilya, o paano humawak ng pera, o paano lumalim ang iyong relasyon sa Diyos habang nakalublob sa mundo.

Kung babasahin ninyo ang aking mga blog sa www.BoSanchez.ph, makakabasa kayo ng libong mga comment sa aking mga mambabasa na tulad nito:  “Hindi ako relihiyosong tao, pero gustong-gusto ko ang iyong mga artikulo.  Wow.  Kung nababasa ko iyon, tinatamaan ko ang ginto na nais kong hukayin.  Ito ang aking misyon sa buhay:  Ang magpahayag sa mga taong hindi relihiyoso.

Hindi ko misyon ang mangaral sa Simbahan – ayon sa tradisyonal na pagkakilala niyo.  Bagkus, itnalaga ako na mangaral sa labas.  (Siyanga pala, itinuturing kong bahagi ng “labas” ang aming prayer meeting ng “The Feast” dahil hindi nito pokus ang mga taong nasa “loob” ng Simbahan.  Welcome dito ang lahat.  Welcome ang lahat ng naghahanap.  Welcome ang mga hindi naniniwala, mga hindi Kristyano, mga adik, mga taksil sa asawa, mga lasenggo, mga nagbebenta ng laman, at sa maniwala kayo o hindi, mga kurakot na pulitiko.  Welcome lahat na nakararamdam na malayo sila sa Diyos.

Nabiyayan ako nang hustog pokus dahil sa aking pagpokus sa misyon ko sa buhay.

Ang aking panalangin para sa inyo : Mahanap niyo nawa ng inyong misyon sa buhay, at iukol ang buong buhay nyo sa pagkakatalagang ito.  At maging napakaligaya.

Matupad nawa ang inyong mga pangarap.

Bo Sanchez

——————

ENGLISH VERSION (SOURCE TEXT)

Are You Fulfilling Your Life Purpose?

Imagine a hammer.

A solid, shiny, shimmering hammer.

Expensive. Made of high-grade steel and first-class polished wood.

Now imagine a primitive tribesman from the mountains who has never seen a hammer in his life. He picks up the hammer, likes it immediately, and brings it home. And for the next 50 years, he uses it as a wonderful back scratcher.

Scratch.

Scratch.

Scratch.

That’s all it did for 50 years.

Friends, many people are like that hammer. Because they’re not fulfilling their life purpose, their greatness doesn’t come out.

I believe there are four kinds of people on planet earth…

A.   Extremely Unhappy people don’t know their life purpose.

B.   Unhappy people who know their life purpose but don’t work on it.

C.   Happy people who know their life purpose, work at it, but not daily.

D.   Extremely Happy people who know their purpose and work on it daily!

Question: Who are you among these four people?

The 2 Simple Questions

That Will Make You Discover Your Life Purpose

How do you know your purpose in life?

So many people think it’s complicated. No it’s not. In fact, all you have to do is ask 2 very simple questions.

Here they are:

Question #1: What do you love to do?

Question #2: Where do you excel?

I’ve talked about this in my other books, so I won’t dwell on it too much. I’ve discussed this fully in my Free Ebook, How To Know If Your Dreams Are God’s Dreams. (Grab it at www.BoSanchez.ph) But let me cover the main points here.

First Question: What do you love to do?

What’s the one thing that you do, that when you do it, you feel fire in your belly? What’s your passion? For example, as I write this book to you, I feel whole. Complete. In the zone. I believe I was born to write!

However, this first question is only 80% accurate.

Proof: Watch the auditions of American Idol. There are some people who love singing, who sing with passion, who sing like there was no more tomorrow—but whose voices can be used to torture terrorists to divulge where Osama Bin Ladin is hiding. As John Maxwell says, you’d wonder if they have any real friends. Why has no one told them that their singing voice can cause seizures?

But more often than not, we excel in what we love to do, because we do it often and with passion.

That’s why the Second Question is 100% accurate in discovering your Life Purpose: Where do you excel?

God has given you a special gift that’s indelibly connected to your life purpose[1]. This is what I call God’s anointing in your life.

Make An Inventory Of Your Gifts

To help you discern your Life Purpose, list down your gifts and rate them from 1 to 10, with 10 being excellent.

Here’s my own inventory of talents:

o   Cooking: 1

I’d rather starve or eat raw, then cook. When I heat water, it disappears. Need I say more?

o   Fashion: 1

The only reason why I look presentable when I preach is because of my friend and top couturier, Adrian Panganiban, who dresses me up. Otherwise, I will wear teeshirts and sandals everywhere I go.

o   Mechanical: 1

When my wife asks me to fix things, I obliterate their existence from the face of the earth. Today, I’ve learned to fix anything with just one tool: The Telephone.

o   Dancing: -10

I tried. We had a concert where I had to take a few dance steps with the singers. But when I danced on stage, I was like a wooden stick suffering from epilepsy.

o   Athletics: 3

Do you know what PE I chose in High School? Chess. Do you know what PE I chose in College? Health Lectures. I remember that class so well. We were required to wear rubber shoes and do some stretching at the start of each class—and all we did was sit down and listen to lectures.

o   Spelling: 3

In a Spelling Exam, I once got 2 out of 20 items. As a kid, I think I was semi-dyslexic but it was never diagnosed.   Today, there are so many labels for kids who have a difficult time in school. “He’s got a learning disability” or “The boy has ADHD” or “She has dyslexia”. But back in my time, there were no such thing. I was simply called stupid.

o   Singing: 5

Yep, I have three music albums of all my original compositions. In total, I sold 6000 copies. But don’t be impressed. My mother bought half of them to give away to her friends.

o   Drawing: 5

I love to draw. At least my kids love my drawings.

o   Business: 5

I’m a late bloomer here. So far, my businesses are doing very well. But I know I’ve got a long way to grow.

o   Leadership: 7

I love leading people because leadership is all about loving relationships. But I’m a 7 because I need to learn so much more.

o   Writing and Preaching: 9

As you can see, this is my anointing. But I’m not a 10 because that would mean I have nothing to learn anymore. Would you believe that even if I’ve been preaching for 30 years, I’m still honing my craft, watching how other great preachers preach?

Be a Genius!

Do you know why people are unsuccessful?

Two reasons:

1.     They don’t know their anointing.

2.     Or they know their anointing, but don’t work on it.

I learned that there are two kinds of geniuses in this world.

First are the geniuses that win Trivia Game Shows, like “Who Wants To Be A Millionaire?” That’s not want you want to be. This type of genius is good only for, well, Trivia Game Shows.

You want to be the second type of genius: These are people who focus their attention, time, and energy on one thing.

What’s your one thing?

In my own life, my “one thing” is communicating God’s love to others.

Today, I’m probably the highest paid corporate speaker in the country. When companies invite me to speak, I charge then an arm and a leg. I do this in part to raise money for our ministries. Just between you and me, these companies don’t know that if they only send their employees to our weekly prayer meetings called The Feast, they can hear me preach for free. (Shhh, don’t tell anyone I told you this.)

But the reason I can charge an arm and leg is because I’ve been speaking to crowds for the past 30 years.

Starting at age 13, I was preaching everywhere. All for free. I’d preach in schools, prisons, old folks homes, barrios, hospitals, and the slums. Even while I was studying in school, I’d preach nightly. Caloocan on Sundays, Alabang on Mondays, Cubao on Tuesdays, etc… On weekends, I’d preach in Laguna, La Union, Ilocos Sur…

In his book Outliers, Malcolm Gladwell talked about how successful people clocked in an average of 10,000 hours to their craft before they hit it big.

That’s me.

And that can be you too—if you focus your life on your anointing.

Follow Your Anointing

In the Bible, anointing was done for kings and prophets. They would pour a large amount of oil on the person’s head, indicating that he is totally set-aside for a specific purpose.

Today, we associate anointing for religious professions only: For priests or pastors or preachers only.

I don’t believe in that.

I believe God has anointed people to be entrepreneurs, to be bakers, to be chefs, to be beauticians, to be accountants, to be administrators, to be stock brokers, to be engineers, to be doctors, to be mothers, to be farmers…

This is how you are to serve others.

This is how you are to bless the world.

Anointed For Business?

Ed Silvoso, author of Anointed For Business, wrote how he was running three businesses and impacting the marketplace with God’s love. Many times, he would be an informal pastor to his business associates, bringing God’s Presence in smoke-filled rooms and parties.

But church people looked down on his profession. They kept badgering him to become a pastor. They said, “When are you going to go into the ministry? You don’t live by faith but by sight. At work you hang around sinners, people who drink and smoke. You have a calling on your life. Don’t be rebellious. Leave everything and go into the ministry.”

Yet every time the church needed money, they would go to him!

Years later, he left his businesses and became a pastor. In the process, he decreased his income by 30 times. But he was doing it out of obedience to God.

Yet after a few years, a powerful revelation came to him. He realized that beneath all the shame was an authentic anointing from God to be a businessman.

Here’s what he learned: That the anointing of a businessman wasn’t lower than the anointing of a pastor. Both are necessary in the Kingdom of God.

I love that.

A Formula For Mediocrity & Success

Let me tell you why many people live mediocre lives.

Because they put 80% of their attention, time, and energy on their weakness, and put 20% of their attention, time, and energy on developing their strengths.

If I take this approach, then I’ll enroll in Dancing lessons and Culinary Arts.

This is insane. Because no matter how much I study, I’ll never become a fantastic dancer or a world-class chef.

The formula for success is this:

First, forget your weakness. Delegate them. Outsource them.

And then focus 80% of your attention, time, and energy on developing your strengths. Be the very best in this one thing.

And put the last 20% in developing new strengths. (For me, it’s running business and creating passive income.)

Today, I focus almost all my time in writing and preaching.

And I’ve tasted great success because of this sharp focus.

A flashlight and a laser are both made of the same element: Light. But a laser is a thousand times more powerful than a flashlight because it’s focused light. A flashlight is pretty harmless, but a laser can cut through the thickest steel.

When a person is focused on one thing, he becomes powerful too.

I’m A Preacher For The Marketplace

After 30 years of preaching, I’ve become even more focused.

And you should be too!

Today, I just don’t just have an anointing to preach. That’s too general.

I’ve discovered that I have an anointing to preach to the Unchurched.

In other words, I have an anointing to communicate God’s love to outsiders. To people who aren’t religious. To people who don’t feel comfortable in church. To people who feel distant from God. To people who won’t go to prayer meetings.

One day, a woman came up to me and asked, “Bo, why don’t you preach more about doctrines? Why don’t you talk about the deeper spiritual truths?”

I smiled and said, “I love doctrines. There are wonderful priests who can explain them better than I do. Personally, I don’t think it’s my gift. I’m a layman, so I preach about the practical things of life. Like how to build a family, or how to handle money, or how to grow in your relationship with God as a lay person immersed in the world.

If you check my blog at www.BoSanchez.ph, you’ll read thousands of comments from my readers. Some of them say something like this: “I’m not a religious person, but I really like your articles.” Wow. When I read that, I know I’m hitting my gold. This is my anointing: To talk to those who aren’t religious.

I’m anointed to preach not in Church—in the traditional sense of the word. Instead, I’m anointed to preach in the Marketplace. (By the way, I consider our prayer meeting, The Feast, a part of the Marketplace. Because The Feast is totally focused on outsiders, not insiders. We welcome everyone. We welcome all seekers. We welcome unbelievers, non-Christians, addicts, adulterers, alcoholics, prostitutes, and believe it or not, even corrupt government officials. We welcome all those who feel they are far from God.)

This focusing on my life purpose has blessed me so much.

My prayer for you: May you find your anointing and give your whole life to your anointing. And be very happy.

May your dreams come true,

Bo Sanchez

Posted in Volunteer Translation | Tagged , | 1 Comment

National Rural Congress

Pinakikinggan ng Diyos ang mga Hinaing ng mga Dukhâ

(cf. Exodo 3.7-9)

Pangwakas na Pahayag ng CBCP sa Ikalawang Pambansang Konggresong Pang-Kanayunan
Ang kahirapan ay isang katotohananang laganap sa ating minamahal na bansa. Nararanasan ito sa buong lupain, pero mas ramdam ito sa sektor ng kanayunan. Nananatiling mas kitang-kita ang kahirapan sa kanayunan at hindi naging makabuluhan ang mga proyektong pangkaunlaran upang mapabuti kabuhayan ng mga dukha sa kanayunan. Sa katunayan hindi natin malulutas ang kahirapan sa mga lungsod maliban lang kung ang kahirapan sa kabukiran ay seryoso at sistematikong matutugunan. Kaya matapos ang 40 taon ng Pambansang Konggresong Pang-Kanayunan noon 1967, kaming mga obispo sa aming pastoral na pahayag na “Ang Dignidad ng mga Dukha sa Kanayunan” (“The Dignity of the Rural Poor”) noong Enero 2007 ay nanawagan para sa Ikalawang Pambansang Konggresong Pang-Kanayunan (NRC II) upang pakinggan ang mga hinaing ng mga dukha mula sa mga lugar sa kanayunan.

Ipinapaalala sa atin ng Santo Papa Benito XVI sa kanyang mensahe sa Pandaigdigang Araw ng Kapayapaan sa taong ito na nangangahulugan ng pagbubuo ng kapayapaan ang paglaban sa kahirapan. Kaya sa pagtugon sa kahirapan, nakikinabang hindi lang ang mga dukha, kundi pati na ang buong bansa.

Ang Paglalakbay ng NRC II

Ang Pambansang Konggresong Pang-Kanayunan (NRC II) ay binuo ng mahigit sa 50 pang-Diyosesis at 13 Sub-Regional na konsultasyon na isinagawa noong Nobyembre 2007 hanggang Marso 2008.  Pagkatapos, limang Pang-Rehiyon na Konggresong Pang-Kanayunan ang pinagtipun-tipon noong Abril – Hunyo 2008.  Ang mga konsultasyong ito ang nagbigay daan tungo sa Pambansang Pagpupulong noong ika 7-8 ng Hulyo 2008 na ginanap sa San Carlos Seminary sa Makati. Lahat ng mga gawaing ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga dukha sa kanayunan upang masabi ang kanilang mga ikinababahala at para sa iba’t-ibang antas na Simbahan na pakinggan at pagnilayan ang mga tiyak na papel sa pag-akay sa kanilang paglalakbay.

Habang isinasagawa ang aktibidades na ito, nagkaroon din ng mga kaagapay na mga pagsasaliksik, mga seminar, at mga pagpupulong sa mga mataas na antas. Kasama sa mga aktibidades na ito ang mga dalubhasa, media, civil society, mga opisyal ng gobyerno, ang mga obispo mismo. Ilang mga kasulatan at mga pahayag ang pinagsama-sama upang matulungan at mapunan ang mga konsultasyong isinagawa sa proseso ng NRC II.
Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga grupo ng nakilahok at tumulong sa pagsasakatuparan ng mahabang proseso ng konggreso. Isa itong malaking tanda ng malasakit ng nakararami para sa mga dukha ng kanayunan na sa kasawiang palad ay silang pinaka hindi napag-uukulan ng pansin sa ating lipunan.

Boses ng mga Dukha sa Kanayunan

Inungkat ng mga pagsasaliksik, mga konsultasyon at mga pag-uusap ang ilang mga sanhi ng kahirapan sa kanayunan. Una sa lahat ay ang kakulangan ng seryosong pagpapatupad ng mga batas at polisiya na idinesenyo sa pagtugon sa reporma sa ari-arian na magtataguyod sa katarungang panlipunan. Binanggit rin ang kakulangan sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo. Ang iba pang mga pangunahing isyu ay ang patuloy na korapsyon at ang pakiramadam ng kawalang kakayahan – na wala nang magagawa upang mabago ang sitwasyon. Ang malawakang presensya ng mga industriyang extractive, una dito ang malakihang pagmimina na siyang sumisira sa kalikasan na direktang nakakaapekto sa mga dukha. Sa kabilang banda, kinilala na kailangang mas mapagnilayan ng mga dukha sa kanayunan ang mga karapatan at responsibilidad nila bilang mamamayan at bilang mga anak ng Diyos. Ipinaliwanag ng limang pangunahing sektor ang mga kumplikadong hamon na kanilang kinakaharap.

Maliliit na mga Magsasaka at mga Manggagawang Walang Lupa:

Sila ang sektor sa kanayunan ngayon na may isang kahilingan sa konsensya ng bayan na sadyang kailanganan nang tugunan nang apurahan at ito ay ang reporma sa lupa. Ang mga pag-aaral ng mga dalubhasa at maraming mga kasulatang ginawa ng civil society ang nagpapatunay sa makabuluhang kontribusyon ng repormang pang-agraryo sa pagbawas sa kahirapan, na lumilikha ng mga oportunidad sa pag-asenso na nagbibigay daan sa patuloy na pag-unlad. Hindi lang dapat protektahan at ipagpatuloy ang mga pag-usad na ito, kundi dapat din palawakin upang masakop ang lahat ng lehitimong benepisyaryo ng repormang pang-agraryo.  Sa kabila ng mga pagsisikap na ipaabot ang mga isyung ito, ikinalulungkot nating malaman na hindi pinakikinggang mabuti ng mga inihalal na kinatawan ang mga dukha sa kanilang nasasakupan.

Nanawagan ang mga maliliit ng magsasaka para sa mga pangunahing serbisyo ng kaunlaran sa kabukiran, tulad ng mga sistema ng irigasyon, farm to market roads, pasilidad kung saan makakakuha ng puhunan, at mga paraan ng pagpasok sa merkado. Ang mga magsasasaka sa maraming mga lugar ay nagdurusa sa malakihang pagmimina at sa tuluy-tuloy na conversion ng lupang agrikultural tungo sa pagiging hindi agrikultural upang maiwasan na mapabilang sa reporma ng lupa.

Mangingisda:

Nanawagan sila sa pagpapatupad ng Fisheries Code, kasama dito ang pagrerepaso upang matugunan ang mga butas sa pagpapatupad nito.  Kinikilala rin ng mga mangingisda ang mga partikular na mga isyu tulad ng limitadong pagpasok sa tubig na nasasakupan ng kanilang munisipalidad, polusyon ng ating mga dagat, at ang pagsasagawa ng mga mapanirà at ilegal na pamamaraan ng pangingisda, at ang pagpasok ng mga malalaking negosyanteng mangingisda sa tubig na nasasakupan ng kanilang munisipalidad. Nanawagan pa sila sa mas maraming mga programa na makakapagdagdag sa kakayanan ng kanilang sektor. Binabanggit nila muli ang pangangailangan sa pagtataguyod ng di nakakasirang paggamit ng mga likas na yaman ng ating mga dagat, mga ilog at mga lawa, kasama na dito ang pagtatatag ng mga santwaryo kung saan makakapagpaparami muli ang mga isda.

Katutubo:

Hinihingi nila ang pagkilala sa mga nakaugaliang mga batas at kultura ng mga pamayanan ng mga katutubo, ang mas pinalakas na pagpapatupad at pagrepaso sa Indigenous People’s Rights Act (IPRA), ang pagkilala sa patuloy na banta sa kanilang mga komunidad dahil sa mapanirang pagmimina at pagtotroso at ng mga armadong labanan sa pagitan ng mga rebelde at mga militar at ang pagpasok ng mga kumpanya na nagdudulot ng pagpapaalis sa kanila, ang hindi na pinapansing aplikasyon ng proseso ng Free, Prior and Informed Consent (FPIC), at ang pagpapaibayo ng National Commision of Indigenous People (NCIP) upang totoong maipapararating ang mga interes ng mga katutubo at hindi ng mga dayuan at mga malalaking mga negosyo.

Mga Kababaihan sa Kanayunan:

Iginigiit nila ang pangangailangang proteksyunan at pagtibayin ang kagalingan at karapatan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagpapahalaga sa pamilya ng mga Pilipino at sa morál na responsibilidad. Lumalapit rin sila sa mga kinauukulang ahensya na maglaan ng mas matinding suporta na tutugon sa espesyal na pangangailangan ng mga kababaihan, tulad ng isyu ng domestic violence, pangunahing serbisyong panlipunan, pangkabuhayan, kalusugan, natural na pagpaplano ng pamilya, patuloy na pagbubuo ng konsyensya patungkol sa karapatan sa buhay, at kamalayan sa pagbubuo ng karapatan ng mga kababaihan.

Mga Kabataan sa Kanayunan:

Naghahanap sila ng mas epektibong pastoral na pangangalaga upang palakasin ang moral at espiritwal na pundasyon ng mga kabataan. Hinihiling nila sa Simbahan at sa mga dalubhasa na pag-ibayuhin ang kanilang mga programang pang-espirtiwal at values formation upang mabigyan ang mga kabataan ng tamang paggabay at mga oportunidad na aakay sa kanilang paglaki at pagtanda. Ipinapakiusap nila na isulong ang edukasyon sa kolehiyo o training na technical-vocational upang maihanda sila sa isang makabuluhang kabuhayan o trabaho.

Ang Aming Pagtatalaga

Nagbibigay ng babala ang Bibliya: “Siya na isinasara ang kaniyang mga tainga sa hinaing nga mga dukha ay mananawagan din ngunit hindi pakikinggan.” (Prov. 21,13).  Bunsod ng mga boses ng dukha sa kanayunan at taglay ang gabay ng panlipunang turo ng Simbahan sa katarungan, may pagkiling na opsyon sa mga dukha at pambalanang kabutihan, isinasagawa namin ang mga sumumusunod na resolusyon:

Patuloy kaming magtatayo ng mga lugar para sa dayalogo, kung saan maaaring makipag-ugnayan ang mga dukha sa mga obispo at sa ibang mga lider ng Simbahang Katolika. Maglalagay kami ng mga natatanging tanggapan sa loob ng istraktura ng simbahan na siyang tutulong sa mga dukha sa kanayunan sa mga antas ng parokya, diyosesis, pang-rehiyon at pambansa.

Palalakasin namin ang aming pakikilahok kasama ng ating mga opisyal ng gobyerno sa pagbubuo ng mga batas at pagpapatupad ng mga panukalang batas ng katarungang panlipunan, tulad ng ginawa namin nang magbigay kami ng liham sa Konggreso na humihingi para sa CARP ng pagpapatuloy at reporma.

Bibigyan namin ng kakayahan ang mga tao sa kanayunan sa pamamagitan ng patuloy na pag-organisa ng mga Basic Ecclesial Communities (BECs) at mga grupo na mulát sa kanilang mga karapatan at tungkulin at tumutulong sa isa’t-isa upang kumilos para sa ganap na pag-unlad sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo.

Pasisiglahin namin ang ating mga laykong mananampalataya upang bigyang diin pa nila ang laban kontra sa korapsyon, at samahan ang mga matuwid na opisyal ng gobyerno sa kanilang mga pagsisikap na paglingkuran ang mga mamamayan sa katotohanan nang walang itinatago.

Pamamahalaan namin ang mga institusyon at mga organisasyon ng Simbahan upang maging mas nakikilahok sila sa mga gawain tungo sa pagkakaisa, katarungan at kawanggawa para sa mga dukha sa mga lugar sa kanayunan. Mananawagan rin kami sa kanila upang mas maging aktibong nakikibahagi sila sa pangangalaga at pagtatataguyod sa kalikasan.

At sa huli, sisikapin namin na maging tapat sa pagsasabuhay ng aming misyon bilang Simbahan ng mga Dukha – isang Simbahan na parehong nakikibahagi sa gawain ng ganap na ebanghelisasyon, at sa Repormang Pang-Lipunan. Nagmumula ang mga gawaing ito sa bisyon ni San Pablo na “pag-isahin ang lahat sa ilalim ni Kristo” (Efeso 1:10) — upang makibahagi sa daigdig sa pagiging saksi sa pinagdadaanan ng mga dukha, sa pamamagitan ng malalim na pagbabagong-buhay bilang Bayan ng Diyos.

Mga mamamayan tayo ng pag-asa.  Hinihingi sa atin ng ating pananampalataya na manalig tayo sa Ating Ama na Diyos ng Kasaysayan. Siguradong darating ang Kanyang Paghahari kung “magtatagpo ang pag-ibig at katotohanan at magyayakapan ang katarungan at kapayapaan.” (Salmo 85:11)
Dahil sa pag-alalay ng ating pananampalataya sa Diyos na nagmamahal sa mga dukha, ipinagkakatiwala namin ang mga pagtatalagang ito sa ilalim ng pangangalaga at paggabay ni Maria, ang Umaaliw sa mga Nagdadalamhati at Ina ng Pag-asa.

Para sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,

(SGD)+ ANGEL N. LAGDAMEO, DD
Archbishop of Jaro
President, CBCP
January 25, 2009

ENGLISH VERSION (SOURCE TEXT)

God Hears the Cries of the Poor (cf. Exodus 3,7-9)

Concluding Statement of the CBCP on the Second National Rural Congress

Poverty is a reality that pervades our beloved country. It is experienced all over the land but is especially felt in the rural sector. Poverty in the Philippines remains predominantly rural and development projects have not significantly improved the lives of the rural poor. In fact we can never solve poverty in the urban centers unless poverty in the countryside is seriously and systematically addressed. Hence 40 years after the National Rural Congress of 1967, we bishops in our pastoral statement “The Dignity of the Rural Poor” of January 2007 called for a Second National Rural Congress (NRC II) to hear the cries of the poor in the rural areas. Pope Benedict XVI reminds us in his message on the World Day of Peace of this year that fighting poverty is a means of building peace. So to address poverty benefits not only the poor but the whole nation.

The Journey of NRC II

The Second National Rural Congress (NRC II) consisted of more than 50 Diocesan and 13 Sub-Regional Consultations conducted through November 2007 to March 2008. Afterwards, five Regional Rural Congresses were convened in April – June 2008. These consultations led up to a National Conference on 7-8 July 2008 held in San Carlos Seminary, Makati. All these activities gave the opportunity to the rural poor to articulate their concerns and for the Church in various levels to listen and discern her specific role in accompanying them on their journey.
A parallel track of several researches, seminars, and high-level caucuses was completed during the same period. These activities involved the academe, media, civil society, government officials and the bishops themselves. Various position papers and statements were compiled to aid and supplement the consultations that came about in the NRC II process.
We thank all the groups who participated and who contributed to the realization of the long process of the congress. This is a great sign of common concern for the rural poor who unfortunately are among the least noticed and least served in our society.

Voices of the Rural Poor

The researches, consultations and dialogues unearthed several causes of rural poverty. Foremost is the lack of serious implementation of laws and policies designed to address asset reforms to promote social justice. Inadequate resources and capacities to provide basic services were also mentioned. Other major concerns were the prevailing graft and corruption and a sense of helplessness – that there is nothing anyone can do to change the situation. The extensive presence of extractive industries, foremost of which is large scale mining, destroys the environment which directly impacts the poor. On the other hand, it was recognized that the rural poor need to discern more their rights and responsibilities as citizens and as children of God. Five basic sectors articulated the complex challenges they face today.

Small Farmers and Landless Workers:

They are the rural sector that today has the single most urgent claim on the conscience of the nation whose most pressing need is land reform. Academic studies and numerous documentations by civil society have attested to the significant contribution of agrarian reform in reducing poverty, creating opportunities for growth leading towards sustainable development. These gains must not only be protected and sustained, but expanded to cover all legitimate beneficiaries of agrarian reform. Despite efforts to raise these concerns we are saddened to find that elected representatives do not heed the voices of their poor constituents.
The small farmers call for basic services in the development of the countryside, such as irrigation systems, farm to market roads, lending facilities, and access to the market. The farmers in many places are suffering from large scale mining and the continuous conversion of agricultural lands to non-agricultural use to avoid being covered by the land reform program.

Fisherfolk:

They call for the strict implementation of the Fisheries Code, including its review to address loopholes in its implementation. The fisherfolk also identify specific issues such as limited access to municipal waters, pollution of our waters, the practice of destructive and illegal fishing methods, and the encroachment by commercial trawlers into municipal waters. They further call for more programs that would enhance the capacities of their sector. They reiterate the need to promote the sustainable utilization of natural resources in our seas, rivers and lakes, including the establishment of sanctuaries where marine life can regenerate itself.

Indigenous People :

They demand the recognition of the customary laws and culture of the indigenous people (IP) communities, the intensified implementation and review of the Indigenous People’s Rights Act (IPRA), the recognition of the continuing threat to their communities posed by destructive mining and logging activities, by armed conflict between the rebels and the military and by the entrance of companies causing their displacement, the watered-down application of the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) process, and the strengthening of the National Commission of Indigenous People (NCIP) so that it truly represent the interests of the indigenous peoples and not the foreigners and big business enterprises.

Rural Women:

They insist on the need to protect and uphold the welfare and rights of women through the enhancement of Filipino values of family and moral responsibility. They also appeal to all concerned agencies to provide more support to respond to the special needs of women, such as the issues of domestic violence, access to basic social services, livelihood, health, natural family planning, continuing formation of conscience in regard to the right to life, and awareness building on women’s rights.

Rural Youth:

They seek more effective pastoral care to strengthen the moral and spiritual foundations of the youth. They ask that the Church and academe reinforce their programs on spiritual and values formation, in order to equip the youth with proper guidance and opportunities to lead them in their growing and maturing years. They request that we promote education in terms of tertiary or technical-vocational training to prepare them for meaningful livelihood or employment.

Our Commitments

Scripture warns us: “He who shuts his ear to the cry of the poor will himself also call and not be heard” (Prov. 21,13). Impelled by the voices of the rural poor and guided by the social teachings of the Church on justice, preferential option for the poor and the common good, we make the following resolutions:

We continue to put in place venues for dialogue, where the poor can interact with the Bishops and other leaders of the Catholic Church. We shall activate specialized desks within church structures that would help the rural poor at the parish, diocesan, regional and national levels.

We shall intensify our engagement with our public officials in the legislation and implementation of social justice measures, as we did with a letter addressed to Congress asking for CARP extension with reform.

We shall capacitate the people in the rural areas by the continuous work of organizing Basic Ecclesial Communities (BECs) and groups that are conscious of their rights and duties and help each other to work for integral development in the light of the Gospel of Christ.

We shall encourage our lay faithful to intensify their fight against graft and corruption, and accompany upright public officials in their efforts to serve the people in transparency and truth.

We shall direct Church institutions and organizations to be more engaged in works of solidarity, justice and charity for the poor in rural areas. We shall also call on them to be more actively engaged in protecting and promoting the integrity of creation.

Finally, we shall strive to be faithful to live out our mission as the Church of the Poor—a Church which is both engaged in the work of integral evangelization, as well as in Social Reform. Such actions emanate from the Pauline vision of “uniting all things under Christ” (Eph 1:10) — to engage the world as we bear witness to the plight of the poor, through profound conversion and renewal as People of God.

We are a people of hope. Our faith bids us to rely on Our Father who is Lord of History. His Kingdom will surely come when “love and truth will meet; justice and peace will embrace” (Ps 85,11).
Therefore sustained by our faith that God loves the poor, we entrust these commitments under the care and guidance of Mary, the Comforter of the Afflicted and Mother of Hope.

For the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,

(SGD)+ ANGEL N. LAGDAMEO, DD
Archbishop of Jaro
President, CBCP
January 25, 2009

Posted in Volunteer Translation | Tagged , , | Leave a comment

Farmers and Life

MGA MAGSASAKA AT BUHAY

(Pastoral na Pahayag sa okasyon ng CBCP-NASSA at

Network ng Naipagpapatuloy na Agrikultura,

ika-3 Araw ng Magsasaka)

Malaki ng pagmamalasakit n ating Panginoong Jesucristo sa mga dukha.  Naging mahirap siya upang yumaman tayo sa Kanyang mga grasya.

Ginugunita natin ngayon ang Ikatlong Araw ng Mga Magsasaka, isang pambansang pagdiriwang at pagpaparangal ng Iglesya Katolika ng Pilipinas sa mga magsasakang Pilipino.  Ngayon rin ang piyesta ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka.

Madalas na nakararanas ng pang-aabuso ang mga magsasaka, na karamihan ay mga mahihirap.  Maghapon silang nagsisikap nang husto upang mabigyan tayo ng pagkain.  Hinid tinutumbasan ng kasalukuyang sitawasyon ng Pilipinas ang mga sakripisyo ng mga magbubukid para sa ating ekonomiya.  Patuloy silang nagdurusa dahil sa piyudalismo, kawalan ng sariling lupa, di patas na pakikipagkalan, mataas na patubo sa mga utang at hindi ligtas na makabagong paraan ng pagtatanim.

Sa okasyong ito, alalahanin natin ang lahat ng mga nananampalataya upang masigasig na isulong ang pagkakasundo at pagkakaisa sa pamamagitan ng paghilom ng lipunan.  Patibayin na tin ang katarungan at kapayapaan bago ang lahat at magfokus tayo sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga maralita sa pamamagitan ng pantay na pagbabahagi ng yaman at oportunidad sa lupa.

Napakamakahulugan ng pagdiriwang ngayong taong ito lalo pa at ipinahayag ng United Nations (UN) na Pandaigdigang Taon ng Palay ang taong ito.  Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang kahalagahan ng palay bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain.  Dito nagmumula ang pag-unawa na mahalaga ang mga sistemang nakabase sa palay tungo sa seguridad sa pagkain, pagbawas sa kahirapan at mas masaganang kabuhayan.

Mahigit isang bilyong tao sa buong mundo ang nakikibahagi sa produksyon ng palay.  Galing sa kanayunan ng mga mahihirap na bansa ang karamihan sa kanila, at halos tatlo sa apat na bahagi sa kanila ay nagtatanim sa maliit na lupa.  Nakikibahagi sila sa mapanlikhang kilos ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang bokasyon na magtrabaho sa lupa.  Mga maiinam na lupa sila, ayon sa “Talinhaga ng mga Buto” , na silang walang kapagurang nagsisikap na ginagawa ang mundo bilang tunay na tahanan ng sangkatauhan.  2.5 milyon ang tao ang direktang nakikibahagi sa produksyon ng bigas dito sa Pilipinas.  Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga tao na umaasa sa bigas sa pamamagitan ng pag-aani at pagtitinda nito.

Nanawagan kami sa lahat, lalo na sa mga mananampalataya, ang maging mapagbantay sa kalagayan ng ating mga magsasaka.  Dapit nating siguruhin ang paggamit ng mga mabungang mga ari-aria para sa ikabubuti ng nakararami, at gamapanin ang ating mga tungkulin na pangalagaan ang kapaligiran at responsableng gamitin ang mga likas na yaman na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon.  Pag-aralan natin ang mga policy at mga batas na kontra sa kontra sa mahirap at mapaniil sa mga magbubukid.  Ibigay natin muli ang buhay sa kanila.  Magis mas mapagmalasakit tayo sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, at tulungan silang makamit ang ganap na kalayaan at pagpapatuloy ng kanilang gawain.  Kinabukasan rin naman natin  ang kinabukasan nila.

FARMERS AND LIFE
(A Pastoral Statement on the occasion of the CBCP-NASSA and
the Sustainable Agriculture Network?s 3rd Farmers? Day)

Dear Beloved People of God:

Our Lord Jesus Christ has a great compassion for the poor. He became poor so that we might become rich with His graces. This preferential option for the poor is greatly manifested in the New Testament. He asked his disciples to Love one another and reminded them that ?Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me.?

Today, we commemorate the Third Farmers? Day, a national day of celebration and homage of the Philippine Catholic Church to our Filipino farmers. This day is also the feast of St. Isidore of Labrador, the patron saint of the farmers.

The Filipino farmers who are predominantly poor are the most oppressed and marginalized sector in Philippine society. They work hard all day to provide us with food. The present Philippine situation does not reflect their sacrifices for the country?s economy. They still suffer from feudalism, landlessness, unfair trade practices, usury, and unsafe modern agricultural practices.

On this occasion, Let us remind all the faithful to fervently promote reconciliation and solidarity through societal healing. Let us uphold justice and peace above everything and concentrate on empowering the poor thru equal distribution of wealth and opportunities in our land.

This year?s celebration is even more significant as the United Nations (UN) declared 2004 as the International Year of Rice. The celebration ?reflects the importance of rice as primary food source, and is drawn from an understanding that rice-based systems are essential for food security, poverty alleviation and improved livelihoods.?

Around the world, more than one billion farmers are involved in rice production. Most of these farmers live in rural areas of developing countries, and almost three fourths of these are small scale farmers. These farmers share God?s productive activity, by receiving their vocation to work and till the land. They are the good soil in the Parable of the Seed who work tirelessly to make the world a true home for humanity. In the Philippines alone, 2.5 million people are directly involved in rice production, and this figure does not include the people involved in post harvest operations like transporting and marketing the products.

We call on everyone especially the faithful to be vigilant to the plight of our farmers. We must ensure the use of productive property for the common good, and perform our duty to preserve the environment and responsibly use the natural resources with which the Lord has endowed to us. Let us review policies and laws that are anti-poor and oppressive to our farmers. Let us give life back to them. Let us be compassionate about their current situation, and help them achieve full freedom and sustainability. After all their future is also our own.

For the Catholic Bishops? Conference of the Philippines:

______________

+FERNANDO R. CAPALLA, D.D.
Archbishop of Davao
President, CBCP

15 May 2004
Manila

Posted in Volunteer Translation | Tagged , , | Leave a comment

God’s Dream – Tagalog Translation

Walang kapangyarihan ang ilan sa iyong mga Pangarap dahil

hindi sila konektado sa iyong Espiritu;

Narito ang 4 na Senyales upang Madiskubre ang Iyong Mga Soul Dream

By Bo Sanchez

Paano Malalaman

Kung Pangarap ba ng Diyos

ang Siyang

Pinapangarap Mo?

Paghahanap ng Kalooban Niya sa Iyong

Pinakamalalim na Hangád

Walang kapangyarihan ang ilan sa iyong mga Pangarap dahil

hindi sila konektado sa iyong Espiritu;

Narito ang 4 na Senyales upang Madiskubre ang Iyong Mga Soul Dream

Ni Bo Sanchez

Panimula

Ang tatlong Makapangyarihang Lihim

sa Likod

ng Lahat ng Tagumpay sa Buhay

Noong 1997, nagsulat ako ng daan-daang mga pangarap sa 15 pahina ng papel.

Ngayon, natupad na ang karamihan sa mga ito.

Nakapagsulat na ako ng mga bestselling books.

Nagtatag na ako ng mga kahanga-hangang organisasyon.

Nagtatamasa ako ng pinansyal na kalayaan.

Biniyayaan ako ng isang masayang pamilya.

At pagkatapos ng 30 taon ng pagtulong sa mga tao ng tuparin ang kanilang mga pangarap,

Napagtanto ko na tatlong bagay lang ang kailangan.

upang matupad mo ang iyong mga pangarap.

Hindi 47 na bagay.

Hindi 86 na bagay.

Kundi tatlo!

Pasensya na, hindi ko gusto na gawin pang kumplikado ang mga bagay-bagay, kaya tapusin na natin

ang introduksyon ng librong ito. Ito ang tatlong mahahalagang bagay

na kailangan mo upang magkaroon ng malaking tagumpay sa buhay: Paghahangad,

Paniniwala, at Pagkilos.

Paghahangad

Gusto mo dapat ang iyong pangarap sa kaibuturan

ng iyong kaluluwa. Gaano kalalim ang paghahagad mo sa pangarap mo? Gaano

Kalalim ang kagustuhan mo na mangyari ito? Hindi natutupad ng maraming tao

ang kanilang pangarap, dahil sa hindi naman nila iyon ganun kagusto.

Paniniwala

Ito ang paniniwala:  nararamdaman mo na sigurado na. Habang mas

nararamdaman mo na matutupad nga ang iyong mga pangarap, mas

mabilis nga itong magkakatotoo.  Hindi natutupad ng maraming tao

ang kanilang mga pangarap dahil sa puso ng puso nila,.

nagdududa sila.

Pagkilos

Sinabi ni Albert Einstein, “Walang mangyayari maliban

lang kung may gagalaw. Hindi ang mga pinakamatatalinong tao sa balat ng lupa.

ang siyang laging nagtatagumpay. Pero may pagkiling sa pagkilos

ang karamihan sa kanila. Hindi natutupad ng maraming tao

ang kanilang mga pangarap dahil alam nga nila, pero wala namn silang ginagawa.

Tingnan ang mga champions ng mundong ito – mula kay Michael Jordan

at Tiger Woods; Bill Gates at Mother Teresa –

–  at madidiskubre mo ang tatlong lihim na ito ay nasa kanilang mga buhay.

Ang munting librong ito na iyong binabasa ay tungkol sa unang

sangkap: Paghahangad. Dahil maliban na mayroon kang sapat na paghahangad para sa

Pangarap mo, walang kwenta ang susunod na dalawa.

Kaibigan, kaya mong tuparin ang mga pangarap mo.

Ngunit bago ang lahat, piliin mo ang pangarap na talagang nais mo.

Maraming mga tao ang nawawalan ng loob sa pagsagot sa “Paano”.

Hindi nila naiisip na sapat na ang tanong na “Bakit”.  Darating na lang nang

ang sagot sa “Paano”.

Bakit mo nais ang pangarap na ito?

Ano ang pinanggagalingan nito?

Sa librong ito, papayuhan ko kayo na piliin ang pangarap na

bumubukal sa inyong kaluluwa – o tatawagin kong mga soul dream.

Ano ang hinahangad mo nang matindi?

Ito ang lakas na kayang magbigay ng gatong sa iyo tungo sa tagumpay.

Tanungin ang iyong sarili: Ano ba ang talagang talagang talagang nais ko sa buhay?

Sabihin mo sa akin kung ano ang talagang talagang talagang gusto mo sa buhay, at maniwala ka sa akin,

walang lakas na mas titindi pa sa lakas na nasa kalikasan na tao.

Ito ang problema: Marami sa atin ang hindi tagumpay

dahil hindi natin alam kung ano ang pinakamatindi nating hangád.

Power Quote:

Maraming mga tao ang nawawalan ng loob sa pagsagot sa “Paano”.

nang hindi nila naiisip na sapat na ang tanong na “Bakit”.

Darating na lang ang tamang sagot sa “Paano”.

Personal na inaanyayahan kita  na sumali sa dalawang virtual na organisasyon

depende sa kung ano ang kailangan mo.

Ang una ay para sa mga gustong lumago ang kanilang buhay espiritwal.

Sa buong mundo, pinadadalhan ko sila ng gabundok na biyaya

upang patuloy na lumalim ang kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Internet. LIBRE .

ito. Log on na sa www.KerygmaFamily.com.

Ang ikalawa ay para sa mga tao na gustong umasenso sa kanilang pinansyal

na buhay. Buwan-buwan, pinadadalhan ko sila ng mga Power Talks sa Audio CD

at ang aking newsletter na Wealth Strategies upang umasenso. LIBRE ang

unang dalawang buwan ng pagiging miyembro, kasama ang LIBRENG

sign-up Bonus ng aking makapangyarihang Paanong Maging Truly Rich

Seminar na nasa dalawang Audio CD. Sign up na sa www.TrulyRichClub.com.

Kabanata Isa

Ang Paglaki ng Dreamer

Noong bata pa ako, nangarap ako na magkaroon ng robot na Voltes V.

Alam ng mga kaedad ko

ang nasa isip ko.

Nakita na mo na ito: 6 na pulgada na yari sa bakal na nay maliit na ulo,

may espada sa dibdib,at parihabang kamay at paa. Sa kapanahunan ko,

kung pumasok ka sa isang tindahan ng mga laruan, halos kalahati ng paninda

ay robot na Voltes V. At tuwing ika-pitong segundo, maririnig mo

ang mga bata na sisigaw: “Let’s volt in!”

Pinagdadasal ko iyon.  Tinatakám at naglalaway pa nga ako tuwing makikita ko iyon

sa tindahan.

Iyon talaga Ang regalo sa Pasko. Walang binátbat ang lahat ng ibang laruan.

Sa bisperas ng Pasko, pipilasin ko ang mga balot ng mga regalo,

at kung makita ko na isa lamang itong nakakalokong damit, kotse-kotsehan, bola, o grand piano

(biro lang) – basta ko na lang ito ihahagis pipilasin agad ang susunod na regalo – umaasa

na may nagbigay sa akin ng Totoong regalo may kwenta.

Pero walang nagbigay.

Dahil tumatagínting na 700 pesos ang robot na ito

– na sa panahong iyon ay malaking halaga.

Hindi lang talaga kaya ng mga magulang ko na bilhin iyon.

Kaya sa loob ng isang taon, nangarap ako na sana makuha ko ang robot na iyon.

Pero hindi nangyari.

Naalala ko pa na nakatitig ako sa mga robot ng kaklase ko na

dinadala iyon sa iskul. Sabi ng isang kaibigan ko, “Bo, Gusto mong

hawakan ‘to? Isang segundo lang, ha. Inabot ko nga iyon at nakapa ng aking daliri ang malamig

na bakal na anim na pulgadang robot. “Okay, tama na,” sabi ng kaklase ko

habang hinihila iyon palayo sa akin.

Maraming taon ang lumipas.

Samantala, naglaho din sa pagiging uso ang Voltes V

– at naglaho na rin ang pangarap ko na magkaroon ng robot na iyon.

May Mga Pangarap Ka na Nakatakdang Maglaho

Upang Masabi sa Iyo na May Mga Dapat ka Pang Matutunan

Pagkalipas ng 30 taon, napadpad ako sa tindahan ng laruan.

Hayan na nga – sa isang sulok, nakita ko uli ang Voltes V

na para bang bumangon mula sa hukay. Matagal na nga

na hindi pinapalabas ang cartoon,

pero nagbabaka-sakali ang may-ari ng tindahan na may mga malalaking bata

na tulad ko gugustuhin bumili niyon bilang alaala.  Magkano ito ngayon?

17,000.Hoy, kaya na ‘to. Kaya ko, ora mismo,

upang i-display sa kwarto ko, at matupad na ang matagal ko nang

pinapangarap.

Pro ang problema ay hindi ko na pangarap ngayon ang Voltes V.

Ipinaalala ng Voltes V na hindi LAHAT

ng mga pangarap mo ay kailangang matupad.

Nangangahulugan lamang na natuto na ang dreamer.

Nangangahulugan lamang na may mga mabababaw na pangarap

at may mga Soul Dream.

Kabanata Dalawa

Ipinanganak ang Soul Dream

Nararanasan ko ang espiritwal na pagbabalik loob noong eded 12.

At bilang isang 13 anyos na binatilyo, binasa ko ang buhay ni Asisi. San Francisco ng Asisi.

Doon ko naranasan na may kung anong gumagalaw sa kalaliman ng kaluluwa ko.

Nangarap akong maging sina Jesus at ni Francisco, na nagmamahal sa mga dukha.

sa pamamagitan ng paraang isinagawa nila.

Kaya iniuwi ko sa bahay ang mga batang lansangan at mga matatanda.

na pagala-gala sa kalsada.  Siyempre, hindi.

napalundag sa tuwa ang nanay ko.

Nang sinabi niya na imposible ang nais kong gawin,

iningatan ko sa puso ko ang pangarap ko. Hindi na para sa

isang laruang robot. Nangangarap na ako na magtayo ng isang malaking tahanan

kung saan tatanggapin ko ang pinakamahihirap sa mga dukha.

Noon 14 anyos ako, dinadalaw ko ang mga iskwater,

minsan nakikitulog pa ako sa kanila. Maninirahan ako sa barung-barong, makikisiksik sa maliit na kwarto na may siyam

na tao. Hininga ko ang hininga nila, kinain ang pagkain nila, at nakipagtawanan sa kanilang mga biruan.

Binago ng karanasang ito ang buhay ko.

Di tulad ng robot, hindi naglaho ang pangarap na maglingkod sa mga mahihirap.

Makalipas ang 16 taon, nagtayô kami ng malaking tahanan para sa pinakamahihirap sa mga dukha.

sa mga dukha.

Sa tulong ng mga kaibigan ko, bumili kami ng malaking lote

(5 hektarya ito sa ngayon), at nagtayô doon ng maraming bahay,

at tinawag namin itong Anawim – salitang Hebreo na nangangahulugang ang mga dukha ng Panginoon. Mula

1995, patuloy kaming kumukuha ng mga pinabayaang mga matatanda sa mga lansangan

at binibigyan sila ng tahanang may pagmamahalan.

Ano ang mga pangarap na nasa puso mo na hindi pa naglalaho?

Kabanata Tatlo

Ang 4 na Senyales ng isang Soul Dream

Bakit may mga pangarap na naglalaho at bakit may mga nananatili?

Sa buhay ko, napansin ko na kung konektado sa

kaibuturang bahagi ng buhay ko ang pangarap ko – sa aking kaluluwa – natutupad ito.

Tinatawag ko itong Mga Soul Dream.

Ginagatungan nang higit sa normal na passion ng tao ang mga soul dream. Ginigising

ng tapik ng Diyos ang kalooban natin at nagkakaroon

tayo ng pagpupursigi na katulad ng sa mga bayani.

Bago mo basahin ang 4 na Senyales na ito, hinihiling ko na isulat

mo sa papel ang inyong mga pangarap.

Maniwala ka na kung anuman ang kaya mong isulat sa papel, kaya mo rin itong isulat

Sa katotohanan.

Kaya huwag i-edit ang iyong isipan. Magsulat lang nang magsulat at huwag tumigil.

Ngunit kung tapos ka na, basahin ang 4 na susunod na kabanata

kung saan isusulat ko ang 4 na Senyales. At base sa 4 na Senyales na ito, basahing muli

ang listahan mo ng mga pangarap mo at lagyan ng chek ng mga pangarap na may hindi kukulangin na isa

sa 4 na Senyales na ipapaliwanag ko sa iyo.

Ngunit huwag lagyan ng ekis ang mga pangarap na hindi mo na-chek. Maaring

di mo pa nakikita ang “mga soul connection” ng mga iyon. Kaya ingatan

muna ang mga ito.

Ipagdiwang naman ang mga Soul Dreams na may matinding

“Bakit” sa likod nito.

Narito ang 4 ng Senyales ng isang Soul Dream. . .

Kabanata Apat

Senyales #1

Konektado ang Pangarap Mo sa Mga

Pinakaimportanteng Pinahahalagahan Mo

Noong 16 anyos ako, pinangarap kong magkaroon ng 4×4 Pick-Up na Toyota

na may halimaw na mga gulong. Napanood ko ito sa pelikulang Back to the Future ni Micheal J.

Fox at na in-love agad ako dito. Na-imagine ko na minamaneho ko ang maliit na trak na ‘yon

at damá ko na ang macho at gwapo ko.

Problema ko, di tulad ng mga producer ni Michael J. Fox, P40,000 lang ang pwedeng gastusin ng tatay ko para sa unang kotse ko.

Makalipas ang ilang taon, kahit na idinagdag ko na ang kaunting naipon ko,

sa halip na halimaw na sasakyang 4×4,

angsang kakarag-karag at parang daga na jeep na “oner” na inasembol lang sa

kung saang bakuran na kinabitan ng pudpód na gulong na ni-recap ang nabili ko. Nilagyan ko

ito ng segunda manong aircon, ginawang sarado ito, at pininturahan lahat ito ng puti. Kaya

binansagan ito ng mga kaibigan ko na gumugulong na ref.

Dahil “home-made” ito, pumapalya ito tuwing

ikalawang linggo.

Fast forward tayo, makalipas ang 20 taon,

kaya ko nang bumili ng 4×4 Pick-up, yung pinakamagandang klase kung gugustuhin ko.

Pero tulad ng robot na Voltes V, ito ang mga kahuli-hulihang bagay na

bibilhin ko ngayon.

Matagtag ‘yon.  Aksaya ‘yon ng power.  Aksaya ‘yon

4×4 technology. (Hmm . . . kung sabagay. . . kailangan ko rin yata ito para sa mga

kalsadang lubak-lubak sa Maynila)

HIgit sa lahat, hindi dito kasya ang aking asawa, mga anak, at ilang mga kaibigan

madalas na nakikisabay. Di ko naman pwedeng sabihin sa kanila,

diyan na lang muna kayo sa likod sa karagahan at tumayô sa init ng araw.

Isang simpleng minivan ang minamaneho ko ngayon. Mura. Friendly

Swabe.  Masaya.

Dahil ngayon, umiikot ang mundo ko sa pamilya ko.  Pangalawa sa Diyos,

sila ang susunod na pinakamahalaga. ‘Yung 4×4 na halimaw? Hindi konektado

ganun kaimportante ‘yon. Gusto ko, pero wala akong.

passion para doon

Hindi ‘yon isang Soul Dream.

Kabanata Lima

Senyales #2

Inilalapit ka Dapat sa Diyos ng

Pangarap Mo

Mula sa isang dukhang misyonaryo, ginusto ko na maging

milyonaryong misyonaryo.

Kabaliwan ito. Kapalaluan ito. Kontra ito turo ng Simbahan At walang

sumubok nito sa mga kakilala ko. Ngunit lubós akong namanghâ

sa pag-iisip ng pagiging magkasabay na milyonaryong negosyante

at lingkod ng Diyos.

Bakit? Dalawang dahilan.

Una, sa halip na mamalimos ng pera para sa aking

Mga pansariling pangangailangan, ginusto ko na may sapat din ako

para sa akin at mayroon naman akong higit sa sapat para sa paglilingkod ko sa Diyos.

Pangalawa, patuloy kong kinakaharap ang mga pangangailangan

ng mga taong tinutulangan ko – gipit sila hindi

lang sa esperitwal, kundi sa pinansyal. Nangangaral ako tungkol sa panalangin, pananampalataya, kaligtasan,

paghilom, at langit.  Pero hindi ako dati nagsasalita tungkol sa pera,

bagamán ‘yon ang gusto nilang gawin ko. Paano ko sila matuturuan tungkol sa pag-asenso,

kung ignorante ako sa pera. (Nahihiya man akong

sabihin, dati, ang talento ko tungkol sa pera

ay kung paano manghingi.)

Pangatlo, gusto kong tumulong sa ibang tao sa paraang pinansyal.

Pero dati, di ko kaya – dahil wala akong pera.

Hindi.  Hindi ko sinabi na iniibig ko ang salapi. Ngunit nagsimula akong magkaroon ng passion

para sa dalawang bagay tungkol sa pera: paano ito palaguin at paano ito ipamigay.

Nahihirapan akong ipaliwanag ito sa mga relihiyosong tao. Ngunit

ngayon, sa tuwing nakalilikha ako ng kayamanan, nararamdaman ko ang Presensya ng Diyos sa isang mas nahahawakang

paraan. Dahil hindi lang ito para sa akin. Lumilikha ako ng pera para sa Misyon ko sa Buhay

– ang magmahal hangga’t kaya ko.

Kabanata Anim

Senyales #3

Konektado Dapat sa Layunin Mo sa Buhay

At sa Likás na Talino Mo

Ang Pangarap

Mo

Nangarap ako na magkaroon ng maraming daluyan ng kita.

Sa simula ng aking mapangahas na paglalakbay na magkamit ng banal na kayamanan, pinasok ko

ang kahit anong negosyo sa ilalim ng araw. Nagbenta ako ng ice cream, langis ng makina,

mga herbal juice, memorial plan at pati squid ball. Sa loob ng 10

taon, bumagsak ang 8 sa mga negosyo ko at nalugi ako ng tatlong milyong piso. Ngunit

mananatili sa akin magpakailanman ang mga natutunan kong aral. (Makakalimutan mo ba

ang mga natutunan mo sa 10 taóng seminar na 3 milyong piso ang matrikula?)

Ito ang isa sa mga mahahalagang aral: Kung gusto kong

magtagumpay sa negosyo, konektado dapat, – o kahit paano ay hindi

nakakasagabal – sa aking Layunin sa Buhay at Mga Likás ng Talino.

Pagpapahayag ang aking Likás ng Talino. Isa akong Mangangaral at Manunulat.

Ito ang mga pinaniniwalaan kong nais ng Diyos na gawin ko. Kung nais kong magtagumpay sa

negosyo, kinakailangang magagamit ko ang aking Likás na Talino at matutupad

ko rin ang Layunin ko sa Buhay sa negosyong iyon.

Ito ang isang napakahalagang aral na hindi alam ng karamihan: Upang

magtagumpay sa buhay, kalimutan mo na hasain pa ang iyong mga

kahinaan. Bagkus, magpokus sa iyong mga kakayahan.  Ipaubaya mo na

sa iba ang mga kahinaan mo. Upahan ang ibang tao para sa mga bagay na hindi ka magaling. Ngunit dapat

nakatuon ka sa galing mo.

Imagine niyo si Tiger Woods kung tumigil na lang sa paglalaro ng golf

at nagpasyang simulan ang career sa pag-awit o sa pagiging model o sa teatro. Magtatagumpay

pa kaya siya?

Uulitin ko: Magpokus sa iyong Mga Likás na Talino.

Saka ka lang magtatagumpay.

Iyon ang dahilan kung bakit isinuko ko na ang

mga nabanggit na negosyo.

Siyempre pa nalugi rin lang ako. Ngunit dahil nga iyon sa hindi ko nagamit doon ang aking Mga Likás na Talino.

Corporate Seminars at Online Information Business ang

dalawa sa 16 na daluyan ko ng kita. Swak na swak sa akin,

tulad ng gwantes, dahil gamít na gamít ko dito nang husto ang aking mga Likás na Talino.

{0>

At di kataka-taka, kumikita ako nang malaki.

Mayroon akong ilang mga daluyan ng kita na hindi konektado sa aking Mga Likás

na Talino: Ang aking mga investment sa real estate, isang educational center,

isang klinik pang ultrasound, at iba pa. Hindi iyon direktang konektado

sa aking Mga Likás na Talino. Ngunit hindi ako ang nagpapatakbo ng mga iyon. Mayroon akong mga kahanga-hangang mga partner

para sa mga ito. Kailangan ko lang gawin, mag-cheer para sa kanila.

Magandang oportunindad ng paglago ng

pera ang mga negosyong ito.

Konektado ba ng iyong parangarap sa iyong Misyon sa Buhay at Likás na

Talino?

O kahit paano, hindi ka ba  nito nahahadlangan?

Inuulit ko ang aking personal na imbitasyon kung gusto mong umasenso. Subukan ito sa loob

ng dalawang buwan. LIBRE ito. Kung ayaw mo na, kanselahin lang. Walang hihingin na kapalit, walang

samaan ng loob. Log on na sa www.TrulyRichClub.com

Kabanata Pito

Senyales # 4

Magbibigay Sa iyo

ng Napakalalim na

Kaligayan ang Pangarap Mo

Isang araw, umakyat ako sa bundok upang maghanap ng walong batang ulila.  <0}

Narinig ko na nabubuhay na lamang nang walang magulang ang mga batang ito,

dahil namatay ang kanilang mga magulang.

Natagpuan ko sila sa isang sirang bahay, kumakain lamang isang beses sa isang araw.

Kaya dinala ko sila sa Anawim.

At sa loob ng isang buong taon, naging “Padre de Pamilya” nila ako.

Gabi-gabi, nananabik ako sa oras pagkatapos ng hapunan namin.

Uupo kaming lahat sa sahig. Nakapalibot sa akin ang mga lahat ng bata

habang nagbabasa ako ng kwento mula sa Bibliya. Ipapaliwanag ko sa kanila ang orihinal na salin nito sa wikang Griyego,

at dadagdadgan pa ng epistomology

at hermenuetics.

Biro lang.

Binabasa ko ang Bibliya gamit ang sarili kong salita,

at bigay na bigay sa pag-arte na sasabihin, “At pinunit ni Samson ang leon tulad ng

isang karton.  Riiiiiiip!” Nadadala naman sa kwento ko

ang mga bata. Ngunit paminsan minsan, kahit gaano ko katulad ang sa teatro,

nakakatulog pa rin sa hita ko ang mga nakababata sa mga magkakapatid.

Kaya kakargahin ko ang isang natutulog na batang babae papunta sa kanyang kama,

kukumutan siya at bubulungan ng “good night”.

Makalipas ang isang taon, ipinaubaya ko na sila sa isang “House Mother

upang makagawa ako ng ibang bagay para sa Anawim at iba kong mga ministry.

Lumalaki ang Anawim kaya may ilang mga bagay na dapat kong asikasuhin.

Ngunit hindi ko mailalarawan sa inyo ang isang di kapani-kaniwalang kaligayan na ibinigay

sa akin ng taóng iyon.

Pangarap ko na mula noon pa na maglingkod sa mga mahihirap.

Dati, nagagawa ko ito sa pamamagitan ng mga ganitong gawain.

Ngayon, ginagawa ko na ito sa ibang paraan.

Kasali ako sa pitong malalaking ministry

para sa mga mahihirap – pabahay sa mga inabandonang matatanda,

pagpapadala sa iskul sa mga batang kalye, pagbibigay ng scholarship sa mahihirap na bata, pagpapautang ng kapital para sa mga mahihirap ng mga kababaihan,

atpb. . .

Nagmumula ang aking kaligayan sa pagtupad ng aking Mga Soul Dream.

Tuwing pumapasok ako sa isang negosyo at kumikita ng pera,

hindi maipagkakaila na konektado ito sa aking Soul Dream na maging Milyonaryong Negosyante at.

Investor..Kaya libáng na libáng ako sa pagnenegosyo

Inilalapit nito ako sa layunin ko

na makapagbahagi nang mas marami sa iba.

Kaibigan, malalaman mo kung tinutupad mo ang iyong Soul Dream sa pagsagot lamang sa simpleng tanong na ito:

Masaya ka ba?  Hindi iyong mababaw na kasiyahang

hatid ng pagsakay ng pagsakay sa roller coaster o panonood ng paborito mong palabas sa TV. Ngunit iyong malalim

na kaligayahan na mararanasan mo lamang kung alam mo na natutupad mo

ang tadhana mo.

Kabanata Walo

Ang Liít-liít ng Ilan sa Mga Pangarap mo

Palakihin Ito

Isang araw, nakilala ko ang isang lalaki na sa kanyang kabataan

ay nangagarap ng kumikinang na asul na Jaguar at magarang mansyon na may swimming pool. Lumipas ang mga dekada, sabi niya, naging napakayaman niya. Ngunit nito lang, natugpauan na niya ang

Diyos. Biglang sinabi niya na nawala na ang pananabik sa Jaguar at mansyon. Hindi na niya ito pinananabikan.

Ibang pangarap na ang pinananabikan niya. Tulad ng pagkita ng malaki upang mapondohan niya ang mga proyekto para sa mga mahihirap.

Bilang nagbago ang pinagkukunan ng kaligayahan ng kaibigan ko. Napagtanto ko na habang tumatanda tayo, sumasabay ang ating mga pangarap, hindi rin sila tumatatanda nang paurong.

Natutunan ko na nangagarap maliit ang mga maliliit Dreamer. At nangangarap nang malaki ang mga malalaking Dreamer.

Narito ang dalawang sikreto na nais kong ibahagi tungkol sa Malalaking mga Pangarap.

Una, mas kapanapanabik ang mga Malalaking Pangarap. Halata naman diba?

Ikalawa, mas maraming nakukuhang kayamanan mula sa sanlibutan ng Diyos ang Malalaking mga Pangarap.

Naniniwala ako na sa tuwing tinutupad natin ang ating tadhana,

nagkakaisa ang sangnilikha upang biyayaan, tulungan at suportahan tayo.

Ito ang aking karanasan.

Magpokus sa iyong Mga Soul Dream – at mas malaki, mas maigi. Iunat ito!

Palawigin ito! At maniwala na ito ang dahilan kung bakit ka ipinanganak.

At para bang magiging sunud-sunuran sa iyo na lalapit ang lahat ng iyong mga kailangan.

Oportunidad. Kaibagan. Koneksyon. Karunungan. Pera. Lalapit sila. Bakit?

Dahil Konektado ang iyong Mga Soul Dream sa iyong Misyon sa Buhay.

Paano mo malalaman ang iyong Misyon sa Buhay?

Ilipat sa kabilang pahina

Kabanata Siyam

Pag-aralan ang Mga Ugat Mo

Noong 8 taon gulang pa lang ako, mayroon akong dalawang passion.

Pagdodrowing ang una.

Habang nagkaklase ang mga teacher ko sa Math, Science at English,

Nakasubsob ako sa aking mesa, na para bang seryosong seryoso sa pagsusulat ng mga notes.

Pero ang totoo, namamasyal na ako sa mundong puspos ng

mahika kung saan matatagpuan ang mga robot, mga spcaceship, mga superhero, mga higante, mga alien at mga halimaw. Magdrodrowing ako sa kahit anong bakanteng sulok sa palibot ko. Magdrodrowing ako kahit saan: Libro ko. Mesa ko. Baunan ko. Bag ko. At sa mesa ng kaklase ko kung hindi siya nakatingin. Susulatan ko ang anumang bagay na pwedeng sulatan ng Superman, Batman, Voltes V, Tarzan at Bruce Lee.

sulatan ng Superman, Batman, Voltes V, Tarzan at Bruce Lee.

Dumating ang punto na kailangan ko nang lumikha na ako ng sarili kong superhero

– at Superkid ang pangalan niya. Siyempre mayroon siyang secret identity.

Maliit ako, payat, hindi sikat at di masyadong matalino.

Pero ang totoo, ako ang Superkid na nagpapanggap lamang.

Dinisenyo ko ang kanyang costume na hindi tinatablan ng bala,

ang kanyang bota na lumilipad na parang jet, ang kanyang pulang panangga at ang baril na pampatumba (hindi kasi ako pwedeng

pumatay, pagpapatumba lang sa mga kriminal ang pwede). Experto rin si SuperKid sa Kung Fu,

Judo at Karate, at napabagsak niya ang mga sindikato,

drug lords at lahat ng masasamang loob.

Noong binatilyo na ako,

nagsimula na si SuperKid na sumaklolo sa mga nanganganib na mga dilág. At natural lang na nai-inlove ang mga babaeng ito sa kanilang tagapagtanggol. Sa aking mga ginawang komiks, iniligtas ko si Farrah Fawcet-Majors

(orihinal na bersyon ng Charlie’s Angels) Linda Carter (Wonderwoman), Lindsey Wagner (Bionic Woman),

‘yung guro ko sa Social Studies na may kaakit-akit na ngiti at siyempre, si Cedz, ang katabi ko nung

Grade 5 na may cute na dimpols.

Ang Pangalawa kong Passion

Ang Pangalawa kong Passion: magbiro.  Hinihiling ko pa nga sa mga magulang ko na ibili ako ng mga Joke Books.

Nangongolekta rin ako ng mga lumang isyu ng Readers Digest,

pinipilas ang mga pahina ng Laughter is the Best Medicine,

at pagsasama-samahin ito gamit ang stapler, upang makagawa ako ng aking joke book.. Pagkatapos, kakabisaduhin ko ang joke na iyon at tatanungin ang aking mga kaibigan at kapamilya,

“Gusto mo bang makarinig ng joke?”

Hindi, ayaw namin!” ang sasabihin nila, habang tumatakbo papalayo sa akin.

Pero hahabulin ko sila, at sasabihin pa rin ang joke ko.  Para bang mga audience na mahirap kunin ang atensyon.

Minsan, magrereklamo sila, o basta na lamang mapapaiyak, o magngangalit ang mga ngipin.

Paminsan-minsan naman, mapapangiti, o tatawa, o hahalakhak.

Sa pamamagitan nito nasanay akong magmukhang baliw sa maraming tao – isang bagay na ginagamit ko ngayon tuwing nangangaral ako

isang bagay na ginagamit ko ngayon tuwing nangangaral ako.

Malinaw nga, nagdulot ng bunga ang mga ugat ko.

Anong klase ng ugat mayroon ka?

Kabanata Sampu

Nagdulot ng Mga Bunga Ang Mga Ugat

Mga Kaibigan, ngayong alam niyo na kung ano ang dalawang passion ko noong bata pa ako,

makikita niyo kung bakit naging manunulat at mangangaral ako. (Ha?)

Okey.  Aaminin kong hindi masyadong halata.

Ipapaliwanag ko.

Maaring sabihin ng ilan, “Pero Bo, bakit hindi ka naging”

cartoonist? O isang stand-up comedian?

Dahil sa edad na 12, natagpuan ko ang Diyos.

At sa edad na 13, nagsimula akong mangaral.

At sa edad na 20, naisulat ko ang aking unang libro.

Napagtanto ko nahasa ang pagiging malikhain ko

sa pamamagitan ng pagdrowing , pati yung paglikha ng mundo ni Superkid

kasama ng mga nanganganib na dilag na kanyang mga inililigtas.

Nagdrodrowing pa rin ako at Nagbibiro

Kung pakikinggan mo akong mangaral o kung babasahin mo ang aking mga libro,

makikita mo na HINDI ako tumigil sa pagdodrowing at pagbibiro.

Oo, hindi na ako nagdrodrowing ng mga linya at mga bilog at mga hugis.

Ngayon, nagdrodrowing ako gamit ang mga salita.

a pamamagitan ng mga pangalan, pandiwa, pang-uri at pang-abay, lumikha ako ng mga larawan.

Kadalasan mga nakakatawang mga larawan.

Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mga bestseller ang aking mga libro.(Ehem.)

Nangangaral rin ako sa pamamagitan ng pagkekwento na nakakapagpinta ng mga larawang sa harap ng madla.

.

Maniwala ka, patók ito.

Ipinanganak ako Para sa Media

Gagamitin ko ang anumang aparatong pang-komunikasyon upang ibahagi sa mga tao ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos.

.

Mula pa noong 1990, nagpa-publish na kami ng mga magasin at mga libro.

At pagkatapos lumikha kami ng mga tape … at sumunod, mga CD.

At pagkatapos, nagpadala na kami ng email, ezines, at mga blog entry.

At pagkatapos, nag-produce na kami ng mga programa sa radyo.

At pagkatapos nag-produce na kami ng isang TV show na pinamagatang KerygmaTV.

At pagkatapos lumikha na kami ng video araw-araw sa internet

tinatawag na www.PreacherInBlueJeans.com.

At pagkatapos lumikha kami ng isang walang hangganan, internasyonal, hindi pisikal,

birtwal  na komunidad na naglalayon na sama-samang lumago at (opsyonal)

na tumulong sa trabaho ng Diyos, na tinatawag na www.KerygmaFamily.com.

At sa wakas, nilikha ko ang www.TrulyRichClub.com na tumutulong

sa mga tao sa kanilang pinansyal at sa espiritwal din.

Alalahanin natin na nagsimula ang lahat ng ito sa isang maliit na batang padrowing-drowing

ng Superman sa likod ng kanyang notebook.

Kabanata Labing-isa

Ihahatid Ka Ng Iyong Likás na Talino

at Mga Passion Mo Tungo sa Iyong Misyon sa Buhay

Hindi dapat na maging isang mataas na antas ng agham ang pagdiskubre mo sa iyong?

misyon sa buhay.

Napakasimple nito.

Hindi mo kailangang magbasa ng daán-daáng libro upang madiskubre ito.

Hindi mo kailangan ng 10 taóng puspusang pagninilay upang

matagpuan ito.

Hindi mo kailangang ikutin ang mundo upang makuha ito.

Itanong lang sa iyong sarili ang dalawang simpleng tanong: Passion and Potensyal

l Passion: Ano ang gusto mong ginagawa?

l Potensyal: Saan ka naman Magaling?

Iyon na!

Sa ganyang paraan nais ng Diyos na pagpalain mo ang mundo.

Huwag Pag-iba-ibahin

Pag-iba-ibahin lamang kapag tumataya ka sa stock market. (Natutunan ko nahindi dapat isa lang ang bibilhin mong stock, kundi marami.)

Subalit kung ang iyong Mga Likás na Talino ang pinag-uusapan, huwag pag-iba-ibahin!

Isipin kung si Michael Jordan ay nagpasyang mag-iba-iba. “Hmm,

alam kong magaling ako sa basketbol.  Pero ano kayo kung subukan ko ang baseball…

“(Okey, hindi na kailangang isipin pa. Sinubukan nga niya

ang
baseball at umuwing luhaán)

Huwag lumihis
Huwag Pag-iba-ibahin
Tutukan ang iyong galíng.

Mahalaga Ito: Kalimutan na ang tungkol sa pag-aayos sa mga kahinaan mo.

Ipaubaya ito sa iba. Upahan sila. Huwag aksayahin ang iyong enerhiya

sa pagsasaayos sa mga bagay na hindi ka itinadhana para gawin. Iukol ang lahat ng enerhiya mo

sa pagpapaunlad ng galíng mo.

Kaya ngayon pa lang, hasain na ang mga talento mo. Palawigin ito!

Gawin ang mga bagay na nakatadhana na gawin mo sa mundong ito.

Kung ito ay pagdodrowing, magdrowing

Kung ito ay pagdodrowing, magdrowing

Kung ito ay pagkanta, umawit.

Kung ito ay pagsusulat, magsulat.

Kung ito ay paglikha, lumikha.

Kung ito ay pagpapayo, magpayo.

Kung ito ay pagtuturo, magturo.

Sapagkat nag-aabang lang ang kapalaran mo at kaligayahan.

Epilogo:

Umpisahan Nang Isulat Ngayon ang

Mga Soul Dream Mo

Hindi sapat ang basta mangarap ka lang.

Mahalagang pangarapin mo kung ano ang dapat na pangarapin.

Hindi na ba kapana-panabik ang ilan sa mga pangarap mo?

Marahil na napagtanato mo, sa iyong kaibuturan,

na mababaw pala ang mga ito.

Palitan ito.

Hanapin kung ano ang nasa kaibuturan ng iyong puso.

“Ano ang mga dakilang bagay na gusto mong mangyari?”

Ano ba ang iyong Mga Soul Dream?

Paano mo tutuparin ang iyong Layunin sa Buhay sa taóng ito?

Huwag limitahan ang iyong sarili.

Huwag sabihin, “Imposible ito.”

Magiging imposible lamang kung sasabihin mo ito.

Lahat ng bagay ay posible sa mga taong naniniwala.

Matupad mo nawa ang iyong pangarap,

Bo Sanchez

P.S. Maaari mong gamitin ang dalawang mga kasangkapan na ko na ginawa para sa pagsulat

ng mga pangarap mo. Maaari mong gamitin ang aking maliliit na Novena to God’s Love o the Life Dreams

and Success Journal. Parehong ay ipinapadala nang LIBRE sa mga taong

sumusuporta sa aming ministry. Log on na sa www.kerygmafamily.com at

tumanggap ng gabundok na LIBRENG mapagkukunan para sa iyong personal na paglago.

PS2. Gusto mo ba ng pinansyal na kasaganaan? Tandaan na ang problema sa pera ang

una sa lahat sa ating mga pinag-iisipan. Hindi mismo ang kawalan ng pera ang

problema mo. Sintomas lang ito. Kapag binago mo kung paano ka mag-isip,

magbabago rin ang iyong pinansyal. Upang magbago ang iyong pinansyal na buhay,

kunin ang aking How to BeTruly Rich Seminar-In-A-Box. LIBRE ito para sa magte-test-drive nang

dalawang buwan sa aking TrulyRich Club. Sign-up na sa http://www.TrulyRichClub.

com!

Makipag-ugnayan kay Bo

Maaari kang makipag-ugnayan kay Bo sa pamamagitan ng pag-email sa kanya sa bosanchez@kerygmafamily.com

sa  pagtawag sa kanyang opisina sa Tel. (+632) 7259999 (+632) 7259999.

Maaari ka ring sumulat kay Bo Sanchez, 60 Chicago St, Cubao,
Quezon City, M.M., Philippines 1109.

Posted in Volunteer Translation | Tagged , | 1 Comment

God’s Dream – English Text

Some of Your Dreams Don’t Have Power Because

They’re Not Connected to Your Spirit;

Here Are 4 Signs to Discover Your Soul Dreams

By Bo Sanchez

How to Know

If Your Dreams

Are God’s

Dreams

How to Know

If Your Dreams

Are God’s

Dreams

Finding His Will in Your

Deepest Desires

n

Some of Your Dreams Don’t Have Power Because

They’re Not Connected to Your Spirit;

Here Are 4 Signs to Discover Your Soul Dreams

By Bo Sanchez

Introduction

The Three Powerful Secrets

Behind

All Successes in Life

In 1997, I wrote hundreds of dreams on 15 pages of paper.

Today, most of these have already been fulfilled.

I’ve written bestselling books.

I’ve founded fantastic organizations.

I’ve enjoyed financial freedom.

I’ve been blessed with a great family.

And after almost 30 years of helping people fulfil their

dreams, I’ve realized that there are really only three essential things

you need to make your dreams come true.

Not 47 things.

Not 86 things.

Just three!

Sorry, I don’t like complicating stuff, so let’s cut the chase

right here in the introduction of the book. Here are the three most

important things you need to become a great success in life: Desire,

Belief, and Action.

l Desire

You need to want your dream from the depths of your

soul. How intensely do you desire your dream? How

deeply do you want it to happen? Many people don’t

achieve their dreams because they don’t want it bad enough.

l Belief

Belief is nothing else but a feeling of certainty. The more

certain you feel that you can accomplish your dream, the

faster you can make them a reality. Many people don’t

achieve their dreams because in their heart of hearts, they

doubt they can really do it.

l Action

Albert Einstein said, “Nothing happens unless something

moves.” Successful people aren’t the most knowledgeable

people on earth. But you can be totally sure that all of

them have a bias for action. Many people don’t achieve

their dreams because they know but they don’t act.

Look at the champions of the world today — from Michael

Jordan and Tiger Woods to Bill Gates to the late Mother Teresa —

and you’ll discover these three simple secrets operating in their lives.

This little book you’re about to read is about the first

ingredient: Desire. Because unless you have enough desire for your

dream, the other two won’t matter.

Friend, you can make your dreams come true.

But first, choose the dreams that you feel intensely about.

Many people get bogged down on the “How” without

understanding that if the “Why” is big enough, the right “How” will

come to you.

Why do you want this dream?

Where is it coming from?

In this book, I’ll propose that you choose the dreams that

spring from your soul — or what I call Soul Dreams.

What are your deepest desires?

This is the power that can fuel you to success.

Ask yourself: What do I really, really, really want in life?

Tell me what you really, really, really want in life, and believe

me, there’s no force more powerful than that in human nature.

Here’s a problem: Many of us are not successful because we

don’t know our deepest desires.

Power Quote:

Many people get bogged down on the “How” without

understanding that if the “Why” is big enough, the right

“How” will come to you.

I’d like to personally invite you to join two virtual

organizations — depending on what you need.

The first is for people who wish to grow in their spiritual life.

All over the world, I send them a mountain load of blessings so they

keep growing in their relationship with God through the Internet. It’s

totally FREE. Log on to http://www.KerygmaFamily.com now.

The second is for people who wish to grow in their financial

life. Each month, I send them select PowerTalks in Audio CDs and

my WealthStrategies Newsletter to help them grow financially. The

first two months of membership is also FREE, including a FREE

sign-up Bonus of my powerful How To Be Truly Rich Seminar in two

Audio CDs. Sign up at http://www.TrulyRichClub.com now!

Chapter One

The Dreamer Grows Up

When I was a kid, I dreamt of owning a Voltes V robot.

If you’re my age and lived somewhere in Asia, you know what

I’m talking about.

You must have seen it: a 6-inch metal figure with a tiny head,

a sword handle on its chest, and rectangular arms and legs. During

my time, if you walked in a toy store, half of the floor space would be

occupied by Voltes V robots. And every seven seconds, you’d hear a

little boy scream, “Let’s volt in!”

Oh, I prayed for it, craved for it, and salivated whenever I saw

it in the store.

It was The Christmas gift. No other toy could compare.

On Christmas Eve, I’d rip open my gifts, and if I saw that it

was a silly shirt, or a toy car, or a rubber ball, or a grand piano (just

kidding) — I’d toss it and rip open the next gift — hoping that

someone gave me The gift that mattered.

But no one did.

Because those robots sold for a steep P700 — and during my

time, that was worth a lot of mullah.

My parents just couldn’t afford it.

So for a year, I dreamt of owning the robot.

But I never did own one.

I remember just staring at them whenever a classmate would

bring it to school. Once, my friend said, “Do you want to touch it,

Bo? Just one second.” I reached for it, my finger touching the cold

metal of the six-inch robot. “Okay, that’s enough,” my classmate said,

pulling it away.

Many years have passed since then.

In the meantime, the Voltes V craze died a natural death

— and my dream to own a toy robot died with it too.

Some of Your Dreams Are Meant to Die

to Tell You That You Need to Grow Up

Some 30 years later, I walked into a toy store.

And lo and behold — in one corner shelf, I saw once again

the Voltes V robot like the dead rising from its grave. Though the

cartoon series has long been cancelled, a toy company is betting that

big kids like me may wish to own them for nostalgia’s sake.

How much does it cost today? P17,000.

Hey, I could now afford it. I could, at that very moment,

display a few of them around my room, and fulfil my long-time

dream.

But the problem was that Voltes V was no longer my dream.

The sight of Voltes V reminded me that not ALL of our

dreams have to be fulfilled.

It may simply mean that the Dreamer has grown up.

It simply means that there are Superficial Dreams and there

are Soul Dreams.

Chapter Two

A Soul Dream Was Born

I had my spiritual conversion at age 12.

And as a 13-year-old boy, I read the life story of St. Francis of

Assisi.

That was when I felt something stir deep in my soul.

I dreamt of becoming like Jesus and Francis, loving the poor

the way they did.

So I brought home street kids and elderly poor people

wandering about in the streets, which didn’t exactly make my mother

jump up and down with glee.

When she told me it was impossible to do what I wanted to

do, I nurtured a dream in my young heart. It was not anymore for a

toy robot. I dreamt of building a huge home where I could welcome

the poorest of the poor.

By age 14, I would do outreach work in the slums, sometimes

sleeping there. I would live in a shanty, sharing a tiny room with nine

people. I breathed their air, ate their food, and laughed at their jokes.

The experience changed my life.

Unlike the robot, the dream to serve the poor never died.

Sixteen years later, we built a huge home for the poorest of

the poor.

With the help of my friends, we bought a huge land (today,

it consists of five hectares), built a number of houses on it, and called

it Anawim — a Hebrew word that means the poor of the Lord. Since

1995, we have been picking up abandoned elderly from the streets

and giving them a loving home.

What dreams do you have in your heart that has never died?

Chapter Three

The 4 Signs of a Soul Dream

Why do some dreams die while others never do?

In my life, I’ve noticed that when dreams are connected to the

deepest part of my life — my soul — they get fulfilled.

I call these Soul Dreams.

Soul Dreams are fuelled by almost super human passion. A

touch of the Divine wakes up from within, and we’re transformed

with heroic perseverance.

Before you read these 4 Signs, I urge you to write down your

dreams on paper.

Believe that what you can write down on paper, you can write

them down on reality.

So don’t edit your thoughts. Just write and don’t stop.

But once you’re through, read the next four chapters where

I discuss the 4 Signs. And based on these 4 Signs, read again your

dreams and check the dreams that have at least one of the 4 Signs

that I’ll be explaining to you.

But don’t cross out the dreams that you didn’t check. It’s

possible that you just don’t see the “soul connections” yet. So keep

them.

But do celebrate your Soul Dreams that have a powerful

“Why” behind them.

Here are the 4 Signs of a Soul Dream…

Chapter Four

Sign #1

The Dream Is Connected

to Your Most Important Values

When I was 16, I dreamt of owning a 4×4 Toyota Pick-Up

with monster wheels. I saw it in the movie of Michael J. Fox’ Back to

the Future and fell in love with it. I imagined myself driving the minitruck

and feeling powerful and handsome.

My problem was that unlike the movie producers of Michael

J. Fox, my father said he could only spare P40,000 for my first car.

So years later, even when I already added my own little

savings, instead of a 4×4 monster vehicle, I ended up with a tiny,

peepsqueaky, mouse-like “owner-type” jeep assembled in some

backyard with scrawny second-hand re-treaded tires. I installed a

used air-conditioning unit, closed it up, and painted it all white. So

my friends called my jeep a rolling refrigerator.

Being “home-made,” the thing conked out on me every two

weeks.

Now fast forward some 20 years later and I now can afford to

buy a 4×4 Pick-up, the top-of-the-line version if I wanted to.

But like the Voltes V robot, it would be the last thing I will

buy today.

It’s bumpy. It’s a waste of power. It’s a waste of 4×4

technology. (The roughest thing I’ll ever drive on will be the potholes

on Manila’s roads. Hmm. On second thought…)

More importantly, it can’t fit my wife, my kids, and a crowd of

friends who usually like to hitch with us. I can’t tell them, “Just hop at

the back and stand under the heat of the sun.”

I now drive a simple basic minivan. Cheap. Friendly. Smooth.

Happy.

Because today, my life revolves around my family. Next to

God, they are my most important value. A 4×4 monster? The dream

wasn’t connected to a deep enough value. I just liked it, but I wasn’t

passionate for it.

It wasn’t a Soul Dream.

Chapter Five

Sign #2

The Dream Must Bring You

Closer to God

From a poor missionary, I wanted to become a millionaire

missionary.

It was mad. It was audacious. It was totally heretical. And no

one in my circle of friends ever tried it. But the thought of becoming

a millionaire entrepreneur and a servant of God at the same time

fascinated me no end.

Why? Two reasons.

First, instead of always begging money from people for my

own personal needs, I wanted to have enough for my needs and more

than enough to give to God’s work.

Second, I was constantly faced by the needs of the people

I was trying to help — not just their spiritual needs but also their

financial needs. I preached about prayer, faith, salvation, healing,

and heaven. But I never talked about money, even if that was what

they wanted me to do. How could I even dare teach them to grow

financially if I was totally ignorant about money? (I’m embarrassed to

say this, but at that time, the best skill I possessed concerning money

was begging for it.)

Third, I wanted to help people financially.

But I couldn’t — because I didn’t have any.

No, I didn’t love money. But I began to develop a passion for

two things about money: how to grow it and how to give it away.

I find this very difficult to explain to religious people. But

today, when I create wealth, I feel God’s Presence in a very palpable

way. Because it isn’t just for me. I create wealth to fulfil my Life

Purpose — which is to love as much as I can.

Chapter Six

Sign #3

The Dream Must Be

Connected to

Your Life Purpose and Core

Gifts

It was my dream to have multiple income streams.

At the start of my brave journey towards holy wealth, I got

into almost every business under the sun. I sold ice cream, motor oil,

herbal juices, memorial plans and even squid balls. In the past 10

years, I’ve failed in eight businesses and lost three million pesos. But

I learned lessons that I will hold precious forever. (Will you forget

what you learned from a 3-million-peso, 10-year-long seminar?)

One of the most important lessons is this: If I wanted to

succeed, my business should be either connected to — or at least not

distract me from — my Life Purpose and Core Gifts.

My core gift is to communicate. I’m a preacher and a writer.

This is what I believe God wants me to do. If I want to succeed in

business, that business has to use my Core Gifts and fulfil my Life

Purpose too.

Here’s a crucial lesson many people don’t know about: In

order to succeed in life, you should forget about developing your

weaknesses. Instead, concentrate on your strengths. Delegate your

weaknesses. Hire other people to do what you don’t do well. But you

should focus on your strength.

Imagine if Tiger Woods stopped playing golf and decided to

develop a singing career or ramp modelling or theatre. Will he still be

successful?

I repeat: Focus on your Core Gifts.

Only then will you succeed.

That was why I had to give up all of the businesses I

mentioned above. Aside from the fact that I kept on losing money

anyway! But that’s because they never used my Core Gifts.

Two of my 16 income streams today are my Corporate

Seminars and my Online Information Business. They fit me

like a glove because they use my Core Gifts to the hilt. And not

surprisingly, I earn handsomely.

I have a few other income streams not connected to my Core

Gifts: My real estate investments, an educational center, a prenatal

ultrasound clinic, to name a few. These aren’t directly connected to

my Core Gifts. But I’m not running them. I have fantastic partners in

all these ventures. All I do is cheer them.

And these businesses are great places for me to park my

income with profit.

Is your dream connected to your Life Purpose and Core

Gifts?

Or at the very least, not distract you from it?

1 I repeat my personal invitation to you to learn how to grow in your financial life. Try it out for

the first two months. It’s FREE. If you don’t like it, just cancel. No strings attached, no hard

feelings. Log on to http://www.TrulyRichClub.com now!

Chapter Seven

Sign #4

The Dream Must Make

You Happy

in the Deepest Way Possible

One day, I went up a mountain in search of eight orphaned

children. I heard the poor kids were left to fend for themselves as

both their parents died.

I found them in a broken-down home, eating only once a day.

So I took them home to Anawim.

And for one whole year, I became their “House Father.”

My favorite part of the day was in the evening, after dinner.

We’d all squat on the floor. All the kids would gather around

me as I read them a Bible story. I’d explain to them the original Greek

translation of the biblical text, complete with epistemological and

hermeneutic nuances.

Just kidding.

I’d tell the Bible story in my own words, adding drama

and really hamming it up. “And Samson ripped the lion apart

like cardboard. Riiiiiiip!” The kids would be swept away by my

storytelling. But once in awhile, no matter how broadwayish I get, the

younger ones would doze off in my lap.

And so I’d carry a sleeping little girl to her bed, put a blanket

on her, and bless her good night.

After one year, I passed the kids to another “House Mother”

as I had to do other things for Anawim and my other ministries.

Anawim was growing and I had to address more macro concerns.

But I cannot describe to you the incredible joy that that year

gave to me.

My dream has always been to serve the poor.

Years ago, this was how I expressed my dream.

Today, I express it in a different way.

I’m now involved in seven huge ministries for the poor—

housing the abandoned elderly, sending street kids to school, giving

scholarships to poor children, granting micro loans to poor women,

etc…

My happiness comes from fulfilling my Soul Dreams.

When I get into business and earn money, it’s indelibly linked

to my Soul Dream of becoming a Millionaire Entrepreneur and

Investor. That’s why business for me is fun. It’s bringing me closer to

my goal of sharing more of my life to others.

Friend, you will know if you’re fulfilling your Soul Dreams by

simply asking yourself if you’re happy. Not the flippant happiness of

a roller coaster ride or a 30-minute sitcom on TV. But the deep kind

of happiness that only happens when you know you’re fulfilling your

destiny.

Chapter Eight

Some of Your Dreams Are Too

Small—

Enlarge Them!

One day, I met a man whose youthful dream was to own a

shiny blue Jaguar and a fancy mansion with a swimming pool. As the

decades went by, he said he grew very rich. But recently, he also found

God. Suddenly, he told me that the Jaguar and the mansion have lost

their sizzle. They are no longer very exciting dreams for him.

He is now excited about other dreams. Like earning as much

money as he can so he can fund more projects for the poor.

My friend’s source of joy has changed.

I’ve realized that as we grow up, our dreams grow up as well.

I’ve learned that small Dreamers dream small.

And big Dreamers dream big.

Here are two secrets I’d like to share with you about Big

Dreams.

First, Big Dreams are more exciting. That’s pretty obvious.

Second, Big Dreams attract more resources from God’s

universe.

I believe that when we fulfil our Divine destiny, all of creation

conspires to bless us, assist us, equip us, and provide for us.

This has been my experience.

Focus on Soul Dreams — and the bigger the better. Stretch!

Expand! And believe that this is the reason why you were born.

And everything you need will come rolling down at your feet in

submission.

Opportunities. Friends. Connections. Wisdom. Money.

They will come.

Why?

Because Soul Dreams are connected to your Life Purpose.

How will you know your Life Purpose?

Turn the page.

Chapter Nine

Examine Your Roots

As an 8-year-old kid, I had two passions.

My first love was drawing.

As my teachers lectured on Math, Science, and English,

you’d see me crouched on my desk, as though taking notes furiously.

But the truth was that I’d be lost in the magical world of robots,

spaceships, superheroes, giants, aliens, and monsters. I’d doodle on

every empty space within a two-meter radius around me. I’d draw

everywhere: My books. My desk. My lunchbox. My schoolbag. And

my classmate’s back when he wasn’t looking. I’d cover any horizontal

surface with Superman, Batman, Voltes V, Tarzan, and Bruce Lee.

But ultimately, I had to create my own superhero — and his

name was SuperKid.

Which of course was my secret identity.

I was a small, thin, shy, unpopular, and not-too-bright

student in school, but in reality, I was the great SuperKid in disguise.

I designed his bullet-proof costume, his jet-powered boots,

his red shield, and his stun gun (I couldn’t kill anyone, so stunning

criminals was my only alternative). SuperKid was also a Kung Fu,

Judo, and Karate expert, and he defeated criminal syndicates, drug

cartels, and the entire underworld.

When I hit puberty, SuperKid began rescuing beautiful

girls in distress with regularity. And these women naturally fell

in love with me, their hero. In my comic books, I rescued Farrah

Fawcet-Majors (Charlie’s Angels — original version), Linda Carter

(Wonderwoman), Lindsey Wagner (Bionic Woman), my Social

Studies teacher with the pretty smile, and of course, Cedz, my

seatmate in Grade 5 with the cute dimples.

My Second Passion

Here’s my second passion: telling jokes.

I’d even ask my parents to buy Joke Books.

I’d also collect old issues of Readers Digest, rip the pages of

Laughter is the Best Medicine, and staple them together, making them

my joke book. Then I’d memorize those jokes and ask my friends or

family, “Do you want to hear a joke?”

“No, we don’t!” they’d say, running away from me.

But I’d run after them, telling my joke anyway.

Talk about a tough audience.

Sometimes, they’d moan and groan and gnash their teeth.

Sometimes however, they’d smile, or giggle, or laugh.

This trained me how to make a fool out of myself in public

— something I use every time I preach today.

Clearly, my roots led to my fruits.

What kind of roots do you have?

Chapter Ten

Roots Lead to Fruits

Friends, now that you know my two passions as a child, you

can see why I became a writer and preacher. (Huh?)

Okay. I admit it’s not very obvious.

Let me explain.

Some of you might say, “But Bo, why didn’t you become a

cartoonist? Or a stand-up comedian?”

Because at age 12, I met God.

At age 13, I started preaching.

At the age of 20, I wrote my first book.

I realized that the creativity that I developed as a child

through drawing, even creating the world of SuperKid and all his

damsels in distress, proved useful.

I Still Doodle and Tell Jokes

If you listen to me preach or if you read my books, you’ll

realize that I’ve NOT stopped drawing and telling jokes.

Oh, yes, I no longer doodle with lines and circles and shapes.

This time, I doodle with my words.

With nouns, verbs, adjectives, and adverbs, I create pictures.

Usually, I create funny pictures.

This is one of the reasons why my books are bestsellers.

(Ahem.)

I also preach by telling stories, painting pictures in front of

people.

Believe me, it works.

I Was Born to Do Media

I will use any communication device available to tell people

about God’s love.

Since 1990, we’ve been publishing magazines and books.

And then we produced teaching cassettes… and later, CDs.

And then we sent email, ezines, and blog entries.

And then we produced radio programs.

And then we produced a TV show entitled KerygmaTV.

And then we produced daily video through the internet

called http://www.PreacherInBlueJeans.com.

And then we created a borderless, international, non-physical,

virtual community that seeks to grow together and (optional) help

out in God’s work, called http://www.KerygmaFamily.com

And finally, I created the http://www.TrulyRichClub.com that

helps people grow financially and spiritually at the same time.

Remember that all of these began with a small guy doodling

Superman at the back of his notebook.

Chapter Eleven

Your Core Gifts and Passions

Will Lead You to Your Life Purpose

Discovering your life purpose doesn’t have to be rocket

science.

It’s really very simple.

You don’t need to read a hundred books to discover it.

You don’t need 10 years of navel-gazing and meditation to

find it.

You don’t need to fly around the world to get it.

Just ask yourself two simple questions: Passion and Potential

l Passion: What do you enjoy doing?

l Potential: And what do you do well?

That’s it!

That’s how God wants you to bless the world.

Don’t Diversify

Diversify only when it comes to the stock market. (I’ve

learned that it’s always wise not to buy just one stock, but many.)

But when it comes to your Core Gifts, don’t diversify!

Imagine if Michael Jordan decided to diversify. “Hmm, I

know I’m good at basketball. But perhaps I could take up baseball

and try that out…” (Okay, no need to imagine. He actually did try

baseball and failed miserably.)

Don’t deviate. Don’t diversify. Focus on your strengths.

This is important: Forget about developing your weakness.

Delegate that to others. Hire others. Don’t waste your energy

developing what you’re not made to do. Put all your energies to

developing your strengths.

So even now, hone your gifts. Expand!

Do what you were born to do in this world.

If it’s drawing, then draw.

If it’s cooking, then cook.

If it’s singing, then sing.

If it’s writing, then write.

If it’s creating, then create.

If it’s counselling, then counsel.

If it’s teaching, then teach.

Because your destiny and happiness await.

Epilogue:

Start Writing Your

Soul Dreams Now

It’s not enough that you dream.

It’s important to dream the right dreams.

Are some of your dreams no longer exciting to you?

Perhaps a deep part of you has already realized that they

were superficial.

Replace them.

Search the deepest part of who you are.

What great things do you want to happen?

What are your Soul Dreams?

How will you fulfil your Life Purpose this year?

Don’t limit yourself.

Don’t say, “It’s impossible.”

It becomes impossible only when you say it is.

Everything is possible to those who believe.

May your dreams come true,

Bo Sanchez

P.S. You can use two tools that I’ve produced for writing your

dreams. You can use my tiny Novena to God’s Love or the Life Dreams

and Success Journal. Both are mailed totally FREE to those who

support our ministry. Log on to http://www.kerygmafamily.com and

receive a mountain load of FREE resources for your personal growth.

PS2. Do you want financial abundance? Remember that money

problems are first of all mind problems. The lack of money isn’t your

problem. It’s merely a symptom. When you change your thinking, you

change your finances. To change your financial life, get my How to Be

Truly Rich Seminar-In-A-Box. It’s FREE for those who test-drive for

two months my TrulyRich Club. Sign up at http://www.TrulyRichClub.

com now!

n

Contact Bo

You can contact Bo by emailing him at bosanchez@kerygmafamily.

com or calling his office at Tel. (+632) 7259999.

You can also write to him at Bo Sanchez, 60 Chicago St., Cubao,

Quezon City, M.M., Philippines 1109.

Posted in Volunteer Translation | Leave a comment