Mabisang Nobena kay San Pablo

Mabisang Nobena kay San Pablo

Si Saul ng Tarso ay isang manggagawa ng tolda mula sa Tarso, isang taga-usig ng mga Kristyano. Ngunit pagkatapos niyang makilala si Jesus sa daan patungong Damasco, nagbalik loob siya kay Kristo; naging si Pablo na apostol siya. Mula sa pagiging masigasig na taga-usig ng mga Kristyano, nabago siya tungo sa isang tao ng may nag-uumapaw na pagmamahal sa ebanghelyo. Ito ang nagbunsod sa kanya sa ilang mga malalayong paglalakabay upang ipahayag si Jesus at magtatag ng mga pamayanang Kristyano. Bandang 65 A.D., pinugutan ng ulo si Pablo sa labas ng pader ng Roma, isang tunay na saksi para kay Jesu Kristo.
Mahal na kaibigan, kung naghahanap ka ng isang makapangyarigang protektor, isang makalangit na kaibigan na gagabayan ka tungo kay Jesus, na siya lamang Maestro, ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay ng sangkatauhan, Si San Pablo ang ating malalapitan, dahil siya ang isang tao ng may tibay ng loob sa pagsasabi, “mga anak tayo ng Diyos . . . tagapagmana ng Diyos at tagapagmana kasama ni Kristo (Roma 8:16-17). “Dahil diyan, hindi na dapat maghari ang kasalanan sa ating mortal ng katawan . . . sapagkat hindi tayo nasa ilalim ng batas, kundi ng grasya” (Roma 6:12-14).
Subukan ang nobenang ito at tanggapin ang biyaya ng Panginoon sa araw-araw sa pamamagitan ni San Pablo.

Kapuri-puring Apostol Pablo, tinawag ka ng Diyos upang ipangaral ang katotohanan sa buong mundo. Tinuruan mo kami: “Bininyagan kayo sa pakikipagkaisa kay Kristo, kaya nasa inyo na ang katangian ni Kristo mismo (Gal. 3:26-27). Hilingin mo para sa akin ang grasya upang maisabuhay ko nang lubusan ang pananampalataya ko.
Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati.
– Ikaw ang kasangkapang pinili, O San Pablo Apostol
– Tagapangaral ng katotohanan sa buong mundo

Kapuri-puring San Pablo, isinasaalang-alang mo ang kaligtasan ng lahat, kaya ipinahayag mo: Dahil kamatayan ang kabayaran para sa kasalanan; ngunit buhay ng walang hanggan kasama ni Kristo Jesus na ating Panginoon ang libreng regalo mula sa Diyos. Ipagkaloob mo, mahal na San Pablo, na gabayan ako ng katotohanang ito sa paglalakbay ko sa buhay.
Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati.
– Ikaw ang kasangkapang pinili, O San Pablo Apostol
– Tagapangaral ng katotohanan sa buong mundo

Kapuri-puring San Pablo, ako na nasa daigdaig ng kamalian, kalituhan at kalungkutan, dumudulog ako sa iyo para sa lakas ng loob, naniniwala sa sinabi mo: “Alam nating lahat na ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, na tinawag niya ayon sa kanyang pasya. (Roma 8:28) Nananalangin ako na tulungan mo ako na ibaling ang aking pag-asa kay Jesus, ang ating Panginoon.
Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati.
– Ikaw ang kasangkapang pinili, O San Pablo Apostol
– Tagapangaral ng katotohanan sa buong mundo

SOURCE ENGLISH TEXT

EFFICACIOUS NOVENA TO ST. PAUL
Saul of Tarsus, was a tent maker from Tarsus, a persecutor of Christians. But after he had
met Jesus on his way to Damascus, Saul was converted to Christ; he became Paul the
Apostle. His zeal in persecuting the Christians was changed into a consuming passion for
the Gospel. It made him undertake several missionary journeys to preach Jesus and to
found churches. For these he suffered much. About 65 A. D. Paul was beheaded outside
the walls of Rome, a true witness for Jesus Christ.
Dear friend, if you are looking for a powerful protector, a heavenly friend who
could guide you to Jesus, the only Master, the Way, the Truth and the Life of humanity,
St. Paul, is your “guy”, for he was that one person who had the boldness to say: “… we
are children of God… heirs of God and joint heirs with Christ….” (Rom. 8:16-17).
“Therefore, sin must not reign over your mortal bodies… since you are not under the law
but under grace” (Rom. 6:12-14).
Try this novena prayer to get your daily doze of blessings from the Lord through
St. Paul.
Glorious Apostle Paul, God called and chose you to preach the truth to the whole world.
You taught us: “through FAITH all of you are God’s sons in union with Jesus Christ.
You were baptized into union with Christ, and so have taken upon yourselves the
qualities of Christ himself” (Gal. 3:26-27. Obtain for me the grace to live my Christian
faith to the fullest.
Our Father, Hail Mary, Glory be.
– You are a vessel of election, O St. Paul the Apostle.
– Preacher of truth to the whole world.
Glorious St. Paul, your concern for the salvation of all moved you to sound this salutary
warning: “For sin pays its wage–death; but God’s free gift is eternal life in union with
Christ Jesus our Lord” (Rom 6:23). Grant, dear St. Paul, that I let this truth guide me
always in my life’s journey.
Our Father, Hail Mary, Glory be.
– You are a vessel of election, O St. Paul the Apostle.
– Preacher of truth to the whole world.
Glorious St. Paul, immersed in a world of error, of confusion and of misery, I turn to you
for courage, believing what you said: “We all know that in all things God works for good
with those who love him, those whom he has called according to his purpose”
(Rom. 8:28). Help me, I pray you, to anchor my hope in Jesus, our Lord.
Our Father, Hail Mary, Glory be.
– You are a vessel of election, O St. Paul the Apostle.
– Preacher of truth to the whole world.

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Volunteer Translation and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s