Novena to Jesus Master: Way, Truth, Life (Tagalog Version)

Nobena Kay Jesus Maestro

Ang Daan, Ang Katotohonan at Ang Buhay

Ang Kahulugan ng Larawan ni Jesus Maestro:

1. Nakaharap si Jesus.  Nakasuot siya ng pulang balabal na nakabalot sa mahaba damit na kulay puti.  Ipinapahayag ng kasuotang ito ang pagiging tao ni Jesus:  ang puting damit ang pagka-Diyos; ang pulang balabal ang kanyang tungkulin bilang Guro/Rabbi.

2.  Makikita sa kanyang kamay ang bakas ng pagkakapako.  Nakataas ang kanyang kanang kamay na nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa buhay.  Nakaiipit sa kanyang dibdib at kaliwang kamay ang ebanghelyo.

3.  Ipinaaalala sa atin ang pangunahing doktrina ni Jesus ng krus na nakaguhit sa likod niya.  Ang kanyang daan, turo at buhay ay makikita ng sama-sama sa krus.  Inaanyayahan niya ang mga deboto at mga desipulo na sumunod sa landas niya, “Kunin ang iyong krus at sumunod sa akin.”

4.  Lagi nating malalapitan si Jesus, at makikita natin ito sa kanyang pagkakatayo.  Paglilingkod sa kapwa ang kanyang buhay.

Paunang Salita:

Bago mamatay si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad noong Huling Hapunan na maghahanda siya ng lugar para sa kanila.  Sinabi niya, “Alam ninyo ang lugar kung saan ako pupunta.

Nalito si Tomas kaya nagtanong siya, “Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta.  Paano namin malalaman ang daan?”

Sumagot si Jesus, “Ako ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.  Walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:1-6)

Winika ni Jesus ang kabuoan ng kanyang buhay at mapanligtas na misyon gamit ang mga simpleng salitang ito.  Bilang daan tungo sa Ama, itinuturo ni Jesus sa atin kung paano mabuhay.  Binanggit ni Jeus sa kanyang “Sermon sa Bundok” (Mateo 5:13-7:29) at sa “Mga Pinagpala” (Mateo 5:3-12) ang kanyang mga inaasahan sa kanyang mga tagasunod.  Napakahirap nga ng mga ito, ngunit laging nandiyan ang Panginoon upang patatagin tayo sa pagtupad ng kanyang mga utos.

Bilang katotohanan, si Jesus ang maestrong guro.  Namamangha ang mga tao sa kanyang mga salita:  “Nang matapos si Jesus sa mga pananalitang ito, nagulat ang mga  tao sa kanyang pangangaral.  Sapagkat na­ngaral siya nang may kapangyari­han, hindi gaya ng kanilang mga guro ng Batas.” (Mateo 7:28-29).  Sa panahon ngayon, may mga tao na itinuturing na propeta ang kanilang sarili upang makaakit ng maraming tagasunod.  Hindi malaman ng mga tao kung sino ang kanilang susundin.  Sa gitna ng ganitong pagkalito, naririnig pa rin ang tinig ni Jesus mula sa mga ingay na ito at ibinubunyag ang katotohanan.  Wika ni Pedro, “Panginoon, kanino kami pupunta, hawak mo ang salita ng buhay na walang hanggan”. (Juan 6:68)

Oo, si Jesus ang ating buhay.  Ngunit hindi lang ang mortal na buhay na ito, na may katapusan, ang kanyang ibinibigay.  Ibinibigay ni Jesus ang buhay na mananatili magpakailanman – ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos.  Pinupuspos tayo ni Jesus ng banal na grasya, na ibayong dumarating sa atin pamamagitan ng mga sakramento, upang magkaroon tayo ng kakayahan na makibahagi sa buhay ng Diyos.  “Dahil dito kaya tayo binigyan ng mga mahalaga at pinaka­dakilang pangako: bunga ng mga ito, nakikibahagi tayo sa pan-Diyos na kalikasan” (2 Pedro 1:4)

Bilang daan tungo sa Diyos Ama, katotohanan na dapat paniwalaan, at tagapagbigay sa atin ng buhay na banal, si Jesus ang ating Maestro.  Hindi lamang sa pagsasagawa ng isang debosyon ang pagpaparangal sa kaniya bilang Maestro, kundi sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kristyanismo.  Si Jesus ang ating buhay at kaligtasan.  Pumapangalawa lamang kay Jesus ang lahat ng mga debosyon.

Pag-aalay ng ating buhay para kay Jesus ang ibig sabihin ng pagpaparangal kay Jesus bilang Maestro.  Pinaparanagalan natin siya gamit ang ating puso, inaalay natin ang ating pag-ibig at sinisikap nating mapalapit sa kanya sa pamamagitan ng dasal at mga sakramento.  Habang lumalago tayo sa Kristyanong pamumuhay, magiging mas katulad tayo ni Jesus hanggang sa masabi natin ang sinabi ni San Pablo, “Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin.” (Galacia 2:20)

Araw 1

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

Nobenang Panalangin

(bibigkasin sa loob ng siyam na magkakasunod na araw)

Jesus Maestro, aming Daan, aming Katotohanan at aming Buhay, tanggapin ang kasunduan na inihahandog namin sa iyo sa pamamagitan ng mga kamay ni Maria, aming Ina at Reyna.

Tumutugon kami sa iyong banal na kalooban na magsikap tungo sa makalangit na kaluwalhatian na kung saan tinawag mo kami at magampanan ang aming mga pang-araw-araw na tungkulin nang may pag-ibig at katapatan sa aming bokasyon.  Gayumpaman, mahina kami at kulang ang aming kakayahan.  Ngunit ikaw ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay.  Sa iyo lang kami nagtitiwala, ikaw na siyang nagwika, “Anuman ang hilingin namin sa Ama sa pangalan mo, matatanggap namin.”

Sa aming parte, nangangako kami na italaga ang aming mga sarili laging hangarin na maikalat ang iyong paghahari ng pag-ibig at kapayapaan.  Nagtitiwala kami na bibigyan mo kami ng mabuting espiritu, grasya at kaalaman bilang paraan ng paggawa ng mabuti.  Sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, nagsusumamo kami na isaalang-alang ang aming petisyon, kung ayon ba ito sa iyong kalooban, lalo na ito. . . (sabihin ang hiling).  Hinihingi rin namin sa iyo na paramihin ang mga bunga ng anuman mabubuting bagay na aming nagawa.

Jesus Maestro, aming Daan, aming Katotohanan at aming Buhay, sa pamamagitan ni Maria, aming ina, ipaabot mo nawa sa amin ang iyong pag-ibig at awa upang kami na sumasampalataya sa iyo dito sa lupa ay magkamit ng kaligayahan sa langit.  Amen

Jesus, aming Daan, aming Katotohanan at aming Buhay, Maawa ka sa amin.

Pagbasa:

Sinabi sa kanya ni Jesus: “Ako siyang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang nakalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.  Kung kilala ninyo ako, makikilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit ngayon, kilala n’yo na siya at nakita ninyo siya.” . . . Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa rin ng nananalig sa akin ang gawang ginawa ko; at mas dakila pa kaysa mga ito ang gagawin niya. Sapagkat sa Ama ako papunta.  Anu­mang hingin n’yo sa Pangalan ko’y gaga­win ko upang luwalhatiin ang Ama sa Anak. At kung may hingin kayo sa akin sa Pangalan ko, gagawin ko.  (Juan 14:6-7, 12-13).

Panalangin

Jesus, Mabathalang Maestro, sinasamba ka namin bilang Salita na Nagkatawang Tao na isinugo ng Ama upang turuan kami ng katotohanang nagbibigay-buhay.  Ikaw ang katotohanang hindi nilikha, ikaw lamang ang aming Maestro. Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan.  Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng isip at pananampalataya, at sa pagtawag mo sa min sa liwanag ng kaluwalhatian sa langit.  Naniniwala kami, at nananalangin kami na malinawagan ang aming mga isipan ng iyon Salita na itinuturo ng Simbahan.  Maestro, ipakita mo sa amin ang yaman ng iyong karunungan; makilala nawa namin ang Ama; gawing kaming mga tunay na alagad mo.  Pag-ibayuhin ang aming pananampalataya upang makamit namin ang buhay na walang hanggan sa langit.

Ngayon: Maglalaan ako ng hindi kukulangin ng 15 minuto sa pagdarasal mula sa isang pagbasa sa ebanghelyo

Jesus Maestro, pabanalin ang aking isipan at pag-ibayuhin ang aking pananampalataya.

Araw 2

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya: “Kung may nag­ma­mahal sa akin, isasakatuparan niya ang aking salita at mamahalin siya ng aking Ama at pupun­tahan namin siya at sa kanya kami gaga­wa ng silid para sa aming sarili. Hindi naman isinasaka­tuparan ng hindi nagmamahal sa akin ang aking mga salita. At hindi sa akin ang salitang naririnig n’yo kundi sa Amang nagpadala sa akin.

Sinabi ko sa inyo ang mga ito habang namamalagi pa akong kasama ninyo. Ituturo naman sa inyo ng Tagapag­tanggol ang lahat – ang Espiritu Santong ipadadala ng ama sa ngalan ko – at ipaa­ala­ala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo.

Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo; kapaya­paan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni panghinaan ng loob.

Panalangin:

Jesus, Mabathalang Maestro, sinasamba ka namin minamahal ng Ama, ang tanging daan tungo sa kanya.  Nagpapasalamat kami sa iyo dahil ipinakita mo sa amin kung paano mabuhay nang banal.  .  Inanyayahan mo kamina sundan ang iyong halimbawa at pakitunguhan ang bawat isa ng may pag-ibig at paggalang. Panginoon, gusto naming sundin ang iyong mga turo; tulungan kaming makita ka sa mga mukha ng nalulumbay, walang tahanan, maysakit at matatanda.  Ilapit mo kami sa iyong sarili upang sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga yapak, maipangalat namin ang iyong pag-ibig sa buong mundo.  Pag-ibayuhin ang aming pag-asa at ang kagustuhan na maging katulad mo, nang sa gayon ay magsaya kami sa pagkakarinig sa iyong mga salita, “Halikayo . . . Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daig­dig.  anu­man ang ginawa ninyo sa isa sa mali­liit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa.” (Mateo 25:34, 40)

Ngayon: Susubukan kong makita si Jesus sa mga taong makakasalamuha ko.

Jesus, Daan ng kabanalan, maging katulad nawa kita.

Araw 3

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

“Ako siyang totoong puno ng ubas at ang Ama ko ang mag­sasaka. Pinuputol niya ang bawat sangang di namumunga sa akin; at pinupungusan naman niya’t nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga. Ngayon malinis na kayo dahil sa salitang binigkas ko sa inyo. Ma­malagi kayo sa akin, at ako sa inyo.Hindi

makapamumunga ang sanga sa ganang sarili, malibang mamalagi ito sa puno ng ubas; gayundin naman kayo, malibang mamalagi kayo sa akin. Ako siyang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang namamalagi sa akin at ako sa kanya, siya ang namu­munga nang sagana pagkat hiwalay sa aki’y hindi kayo makagagawa ng anuman.  (Juan 15:1-5)

Panalangin:

Jesus, Mabathalang Maestro, sinasamba ka namin bilang nag-iisang bugtong na Anak ng Diyos, na nagpunta dito sa daigdig upang bigyan ng masaganang buhay ang sangkatauhan.  Nagpapasalamat kami sa iyo dahil nagdulot sa amin ng buhay ang pagkamatay mo sa krus.  Ang buhay na ito ang ibinigay mo sa amin noong Binyag namin at pinalulusog mo sa Eukaristiya at iba pang mga sakramento.  Jesus, mabuhay ka sa amin at pusposin mo kami ng iyong Banal na Espiritu, nang sa gayon ay ibigin ka namin ng buong isip, lakas at puso.   Bilang tanda ng pagmamahal sa iyo,ibigin rin nawa namin ang aming kapwa tulad ng sarili.  Pag-iabyuhin ang kabutihang loob sa amin upang makapiling ka namin sa walang hanggang kaligayahan ng langit.

Ngayon: Bibigkasin kong muli ang mga ipinangako ko noong Bininyagan ako.

Jesus Buhay, mabuhay ka sa akin upang mabuhay ako sa iyo.

Araw 4

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

Kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pana­nalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin n’yo at magkakagayon sa inyo. Sa ganito parangalan ang aking Ama: kapag namunga kayo nang sagana at naging mga alagad ko.  Kung paano ako minamahal ng Ama, gayon ko rin kayo minamahal. Ma­ma­lagi kayo sa pagmamahal ko. Kung isasa­katuparan ninyo ang mga kautusan ko, mamamalagi kayo sa pagmamahal ko kung paanong isina­katuparan ko ang mga kautusan ng aking Ama at nama­malagi sa kanyang pagmamahal.  Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasainyo ang aking kaga­lakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Ito ang kautusan ko: magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Wala nang pagma­mahal na hihigit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan.” (Juan 15:7-13)

Panalangin:

Jesus, Banal na Maestro, sinasamba ka namin, ikaw na nabubuhay sa Simbahan na iyong mapaghimalang katawan kung saan ipinararating mga sa amin ang buhay na walang hanggan.  Nagpapasalamat kami sapagkat tinipon mo kami bilang miyembro ng iyong Simbahan, kung saan nananatili ka upang patuloy kang maging Daan, Katotohanan at Buhay ng sangkatauhan.  Hinihiling namin na magkamit ng pananampalataya silang mga tao ng hindi naniniwala sa iyo.  Magkaroon nawa ng lubos na pagkakaisa iyong mga nahiwalay.  Lahat nawa ng tao ay magakaisa sa pananampalataya, magkaroon ng iisang pag-asa, at mag-ibigan.  Alalayan ang Simbahan, Liwanangan ang Santo Papa, patuloy na palakasin ang kaparian, relihiyoso at layko.  Panginoong Jesus, sa iyo ang aming hiling, matipon nawa ang lahat sa iisang Pastol, upang magkaisa kaming muli sa langit.

Nayon: Ipagdarasal ko ang pagkakaisa ng lahat ng Kristyano.

Jesus na nagtuturo sa Simbahan, ilapit mo kaming lahat sa iyo.

Araw 5

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

Mga kaibigan ko kayo kung gina­gawa ninyo ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag na mga lingkod sapagkat hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng kanyang panginoon. Mga kaibigan naman ang turing ko sa inyo sapagkat ipinagbibigay-alam ko sa inyo lahat ng narinig ko mula sa aking Ama.  Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo para humayo at mamunga, at mamalagi ang inyong bunga. At ipagka­kaloob sa inyo anumang hingin n’yo sa Ama sa pangalan ko. (Juan 15:14-16).

Panalangin:

Jesus, Mabathalang Maestro, sinasamba ka namin kasama ang mga anghel na umaawit tungkol sa dahilan ng iyong pagkakatawang-tao:  luwalhati sa Diyos at kapayapaan sa kanyang bayan.  Nagpapasalamat kami dahil tinawag mo kami upang makibahagi sa iyong mapanligtas na misyon.  Pagplingasin mo kami sa apoy ng iyong pag-ibig sa Diyos at sa sangkatauhan.  Mamuhay ka sa amin upang maibigay namin ang iyong liwanag sa pamamagitan ng panalangin, sakripisyo at trabaho, gayundin sa pamamagitan ng salita, halimbawa at gawa.  Magsugo ka ng mga mabubuting tagapag-ani.  Gabayan ang mga tagapangaral, guro at manunulat; pusposin mo sila ng Espiritu Santo kasama ang pitong handog nito.  Halina, Maestro at Panginoon!  Magturo at maghari, sa pamamagitan ni Maria, Ina, Guro at Reyna.

Ngayon: Bilang pagmamahal sa Diyos, aalisin ko ang ilang sama ng loob ko sa aking kapwa upang sa pamamagitan namin ay mas maaininag ka ng mundo.

Jesus Daan, magdala nawa ako ng kapayapaan at gaan ng kalooban saan man ako pumunta.

Araw 6

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

At nilapitan sila ni Jesus at sinabi: “Ibinigay sa akin ang buong kapang­yarihan sa langit at sa lupa. Kaya hu­mayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espi­­ritu Santo, at turuan sila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kasa­ma ninyo ako sa lahat ng araw hang­gang sa wakas ng panahon.” (Mateo 28:18-20)

Panalangin:

Jesus, Mabathalang Maest ro, sinasamba ka namin bilang Mabathalang Maestro ng sangkatauhan, at nagpapasalamat kami sa dakilang biyaya ng Ebanghelyo.  Sinabi mo: “Isinugo ako upang magahatid ng mabuting balita sa mga mahihirap.”  Ang mga salita mo ang nagdudulot ng buhay ng walang hanggan.  Sa Ebanghelyo, ibinunyag mo ang mga banal na misteryo, itinuro ang daan ng Diyos sa katotohanan, at nagbukas ng pinto tungo sa kaligtasan.  Tulungan kaming mabuhay ayon sa inyong ebanghelyo, tulad ng ginawa ni Maria.  Tulungan kaming makining sa iyong Salita at magbasa ng naayon sa espiritu ng Simbahan, at maikalat nawa namin ang iyong mensahe nang may pagmamahal.  Makilala nawa ito, parangalan at tanggapin ng lahat!  Pakinggan at Sundin nawa ng lahat ng bansa ang iyong turo, na siguradong maghahatid ng katarungan at kapayapaan.  Palingasin, liwanagan at bigyang init nawa ng apoy na dinala mo dito sa daigdig ang lahat ng tao.

Ngayon: Kikilos ako ng buong katapatan at tutuparin ang mga pangako kong binitawan.

Jesus Maestro, magsilbing liwanag sa aking landas nawa ang iyong Salita.

Araw 7

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo! Kayat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na ma­wala ang bawat nananalig sa kanya kundi magkaroon ng buhay magpa­kailanman. Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang Anak upang hukuman ang mundo kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Hindi hinuhukuman ang nananalig sa kanya. Ngunit hinu-kuman na ang hindi nana­nalig pagkat hindi siya nananalig sa Ngalan ng bugtong na Anak ng Diyos.  (Juan 3:16-18)

Panalangin

Jesus Maestro, sinasamba ka namin bilang Emmanuel, Diyos na kapiling namin.  Nagpapasalamat kami sa dakilang biyaya ng Banal na Eukaristiya.  Dahil sa pag-ibig mo, nanatili ka sa amin sa pamamagitan ng Banal na Sakramento, nauulit ang iyong pagpapakasakit sa Misa, at ibinibigay mo ang iyong sarili bilang espiritwal ng pagkain sa Banal na Komunyon.  Makilala ka nawa namin, O natatagong Diyos; makaigib nawa kami ng tubig na nagbibigay buhay mula sa bukal ng iyong puso.  Bigyan mo kami ng grasya upang madalas ka naming mabisita sa sakramentong ito, upang maunawaan at aktibo kaming makilahok sa Misa, at upang malimit ka naming tanggapin sa Banal na Komunyon.

Ngayon: Ipinagdarasal ko na ang magdulot ng mabubuting gawa sa aking kapwa ang pakikipagkaisa ko kay Kristo sa Banal ng Komunyon.

Jesus Daan, masalamin nawa sa aking mga ginagawa ang iyong mga turo.

Araw 8

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

Nangakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria ni Cleofas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa alagad na mahal niya na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa Ina: “Babae, hayan ang anak mo!” pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad: “Hayan ang iyong ina.” At mula sa oras na iyon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan.  (Juan 19:25-27)

Panalangin:

Jesus, Mabathalang Maestro, Anak ni Maria, sinasamba ka namin.  Nagpapapasalamat kami sa iyo dahil ibinigay mo sa amin ang Banal na Birhen birheng Maria bilang amin Ina, Guro at Reyna.  Habang nasa krus ka, ipinaubaya mo kami sa kanyang mga kamay.  Binagyan mo siya ng dakilang puso, malalim na karunungan at malakas na kapangyarihan.  Kilalanin at  mahalin nawa siya ng sangkatuhan, at manalangin kasama niya.  Hayaan nawa ng lahat ang kanilang sarili na mailapit niya tungo sa iyo, ang Tagapagligtas ng Mundo.  Inilalagay namin ang aming sarili sa kanyang mga kamay.  Kasama ng aming Ina, gusto naming mabuhay ngayon, sa oras ng aming kamatayan at sa habang panahon!

Ngayon: Pagninilayan ako ang nagin papel ni Maria sa aking buhay, ipapahayag kong muli ang debosyon ko sa kanya sa pamamagitan ng rosaryo o iba pang maka Mariang dasal.

Maria, ipanalangin mo na masunod ng lahat ng tao si Jesus ang Mabathalang Maestro, Daan, Katotohanan at Buhay.

Araw 9

Jesus Maestro, Daan, Katotohan at Buhay

Maawa ka sa amin

(Dasalin ang Nobenang Panalangin)

Pagbasa:

Ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig: mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain nin­yo ang mga sumu­sumpa sa inyo, ipag­dasal ninyo ang tumatrato sa inyo nang masama. Sa sumasampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Sa umaagaw ng iyong kamiseta, huwag mong itanggi ang iyong sando. Magbigay ka sa sinumang humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang hingin pa uli.Kaya gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin nila sa inyo

Panalangin:

Jesus, Mabathalang Maestro, nagpapasalamat at pinupuri namin ang napakamalumanay na Puso, na nag-akay sa iyo upang ibigay mo ang buhay mo sa amin.  Sinasabi sa aminng mga puso ng iyong dugo, sugat, latay, tinig, krus at nakayukong ulo, ang katagang ito, “Wala nang pag-ibig na higit pa kaysa sa pag-aalay ng sarling buhay para sa kanyang mga iniibig.  Namatay ang Pastol upang bigyang buhay ang kanyang mga tupa.  Gusto rin namin gugulin ang aming buhay para sa iyo.  Ipagkaloob mo lagi, at sa bawat lugar at bagay, na pagnilayan namin ang gusto mong mangyari sa aming buhay.  Pagningasin ang aming puso ng malalim na pagmamahal sa iyo sa sa kapwa.

Ngayon: Pakikinggan ko ang aking kapwa.  Susubukan ko muna umunawa bago ako unawain.

Jesus, Daan sa pagitan namin at ng Ama, Inaalay ko sa iyo ang lahat a inaabangan ko ang lahat mula sa iyo.

Pang-arkdiyosesis ng Dambana ni

Jesus, ang Daan, ang Katotohanan,

At ang Buhay

Naganap ang konsagrasyon ng Pang-arkdiyosesis ng Dambana ni Jesus, ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay noong ika-9 ng Hulyo 1999.  Pinangunahan ng arsobispo ng Manila, ang Kanyang Kabunyian, Jaime Cardinal Sin, DD, kasama ng Apostolic Nuncio para sa Pilipinas, ang kanyang Kamahalan, Arsobispo Antonio Franco, DD, at ng Arsobispo ng Cebu, ang kanyang Kabunyian, Ricardo Vidal, DD.  Dinaluhan din ang okasyong ito ng iba’t-ibang Arsobispo at Obispo  ng Pilipinas, gayundin ng mga matataas na opisyal ng gobyerno.

Kinuha ng pangalan ng “Dambana ni Jesus, ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay” mula sa mensahe ng Santo Papa noong 1995 Pangdaigdigang Araw ng mga Kabataan (World Youth Day): “Si Jesus ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay.”  Ang Palafox and Architects ang nagdisenyo, gamit ang estilong Baroque –  Czechoslovakian.  Ipinpakita ng larawan sa altar ng “Pagkakatagpo kay Jesus sa Templo” at nasa lugar Pabinyagan naman ang larawan ng pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan.  Si Carlos Ygoa ang gumuhit ng mga ito.

Matatagpuan sa bandang kaliwa ng altar ang estatwa ni Santo Domingo Savio.  Isa siyang estudyante ni Don Bosco na namatay sa murang edad ng 15.  “Kamatayan sa halip na kasalanan” ang kanyang motto.  Sa bandang kaliwa naman ang ang estatwa ni Santa Maria Goretti, isang dalagita na naging martir sa edad ng 12.  Ipinahihiwatig ng 2 estatwang ito, kasama ng eksena ng “Pagkakatagpo kay Jesus sa Templo”, na para sa mga kabataan ang dambanang ito.

Nakapaloob sa gitna ntg mesa ng altar ang bato na binabasbasan ng Santo Papa noong kanyang misa sa Reclamation Area noong 1995.

Nasa bandang kaliwa ng simbahan ang lugar Pabinyagan, at nasa kanan naman ang Eucharistic Adoration Chapel.

Tumatanggap ng kasal at binyag ang dambana, sa bisa ng atas na ipinagkaloob ni Jaime Cardinal L. Sin, DD.  Ang Kagalang-galang na Msgr. Bobby C. Canlas ang rector ng dambana at Youth Center.

Ang Pinanggalingan ng Imahen

Ni Jesus Maestro, Daan

Katotohanan at Buhay

Ang imahen ni Jeus Maestro sa harapan ng libretong ito ay kopya ng isang larawan na ipinagawa ng Kapita-pitagang si James Alberione, tagapagtatag ng sampung institusyon na bumubuo sa Pamilyang Paulino.

“Sa mga unang taon ng foundation, nagkasakit nang malubha, at muntik nang mamatay si Fr. Alberione.  Sa isang panaginip, na pinaniniwalaan niyang pagpapahayg ng kalangitan, dumating si Jesus Maestro at winika ang mga salitang ito ng katiyakan:  “Huwag kang matakot.  Nandito ako.  Kasama mo ako.  Mula sa pangyayaring ito gusto kong magbigay liwanag.  Magsisi sa mga kasalanan.

Nang gumaling na ang si Fr. Alberione, ipinaguhit niya ang larawan ni Jesus Maestro mula sa kanyang alaala.  Inilunsad niya ang debosyon kay Jesus Maestro, ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay bilang isa sa mga pangunahing debosyon ng Pamilyang Paulino at gusto niyang ibahagi ito sa lahat ng mga taong may mabuting kalooban.

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Volunteer Translation and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s