Sworn Statement Sample 1

Mga Pahayag at Panukala mula kay Ginoong Cesar Gimena na Kumakatawan sa Ikalawang Panig

Matapos ang pagbabasa at pag-aaral ng mga papel na ipinanukala sa isang pulong noong nakaraang Linggo, Abril 4, 2010 ng unang partido, kinakatawan ng G. Ronaldo A. de Leon at Mrs Cristina V. de Leon, ang Ikalawang Partido na kinakatawan ni G. Cesar Gimena na sa ganito gumagawa ng mga sumusunod na pahayag at nag-aalok ng mga sumusunod na panukala:

Una, nagpapasalamat ang unang panig sa ikalawang panig para sa kanilang pagpapakumbaba sa pagtanggap nila sa pagkakaroon ng right of way ngunit hindi lang tungkol sa right of way ang isyu kundi sa kung sino ay ang tunay na may-ari ng mahaba at makitid na lupa na nagsisilbing right of way.

Kaibá sa mga papel na iniharap sa nina Mr. at Mrs. Ronaldo de Leon kung saan malinaw na ipinahayag nila na sila ang may-ari ng right of way,  pinananatili at pinaninindigan ng ikalawang partido na, alinsunod sa batas, sila ang may-ari ng right of way batay sa sumusunod na mga katotohanan:

Ang lupang pag-aari na binili nina Mr at Mrs Ronaldo de Leon

ay hindi nakakasakop sa right of way dahil sa matagal nang pagkakaroon ng isang kongkretong pader na adobe na naghihiwalay sa lupa na dating pag-aari ni Mr Juan Redor at sa karatig nito na dating pag-aari ni G.  Vicente Rellosa.

Itinayo noong unang bahagi ng dekada 1950 ang nasabing  kongkretong pader at sa naroroon na ito 60 taon na.  Ito ang nag-a-antedate sa mga mas nahuling mga survey ng kadastro na na ginawa noong sa huling bahagi ng dekada 70 o unang bahagi ng dekada 80 na naging basehan ng bagong tax declaration. .

Itinayo ng dating may-ari, ang namayapang si Mr Vicente Redor ang sinabi kongkreto pader upang maitaguyod ang mga hangganan ng kanyang lupang pag-aari.  Gamit ang pagbibigay-katwiran, kahit ano na nasa labas ng kongkretong pader, particular na ang mahaba at makitid ng lupa na nagsisilbing right of way, ay hindi pag-aari nasabing si G. Vicente Redor.

Sa katunayan nga, ang may-ari ng mga karatig na lupa, si G. Vicente Rellosa at ang kanyang mga tagapagmana ay patuloy na nagpatupad ng buo, walang pasubali at walang paghadlang na paggamit at pagpapaunlad ng mga lupang pag-aari sa labas ng kongkretong pader na itinaguyod ni G. Juan Redor bilang hangganan.   Sa katunayan pa nga, ang dating si Bb. Sabina Redor, anak na babae ng G. Juan Redor na tumayo bilang ang nakagawiang administrador ng kanilang mga ari-arian ay isang malapít na kaibigan ni Gng. Juliana Gimena, ang asawa ng G. Jose “Pepe” Gimena at hindi kailanman nagkaroon ng isyu sa kanila kasama ang lahat ng kanyang mga kamag-anak sa lupa na pahabá na nagsisilbing right of way.

Kung mayroon man na nakagawa ng isang pagkakamali dito, ito ay ang surveyor dahil sa kanyang hindi pagbibigay-pansin sa katotohanang pisikal ng kongkretong pader at ang malinaw at pahiwatig na kasunduan sa pagitan nina G. Juan Redor at G. Vicente Rellosa tungkol sa hanggan na kanilang pag-aari na binigyan ng ebidensya ng kongkretong pader .

Napakahalaga na bigyang pansin na noong dekada 1950, hindi pa karaniwan ang pages-survey, kaya tinutukoy ang mga hangganan sa pamamagitan ng mga natural na mga hangganan tulad ng ilog, mga puno at mga katulad nito at sa pamamagitan ng mga gawáng-tao tulad ng mga kongkretong istruktura na hangganan.

Base sa mga prinsipyo sa itaas, nagpapanukala ang ikalawang paning:

A.  Sa interes ng agarang aksyon at bilis, sumang-ayon ikalawang panig na ipagpatuloy ng unang panig pagpapatitulo ng kanilang mga ari-arian ngunit sa paraang hiindi pinagwawalang-bahala ang mga karapatan pagmamay-ari ng ikalawang panig sa pahabáng lupa na iyon na may isang metro ang lapad.

Upang maipatupad ito, magsasagawa ng dalawang dokumento ang magkabilang panig.

1.) Isang dokumento na kung saan sumasang-ayon ang ikalawang panig sa unang partido upang magpatuloy sa pagpapatitulo ng kanilang mga lupang pag-aari batay sa kanilang mga umiiral na mga tax declaration drawing, na para bang sila ang nagmamay-ari na buong lupang iyon kasama ang pahabáng lupa na matatagpuan sa kabilang bahagi ng kongkretong pader.

2.)  Isa pang dokumento, isang kaagapay na kasunduan, kung saan kinikilala ng unang panig ang pagmamay-ari ng ikalawang panig ng pinag-uusapang pahabáng lupa. Itatadhana ng kaagapay na dokumento na sa banding huli, ang pahabáng lupang iyon ay ihihiwalay mula sa bagong tituladong lupang pag-aari at magkakaroon ng naayong annotation.

B) Bukod dito, pinapanatili ng  ikalawang panig ang kanilang kagustuhan na bilhin ang buong dalawang magkaratig na lupang pag-aari (ang dating pag-aari ni G. Juan Redor) mula sa unang panig sa halagang 7 milyong piso, cash.

C) Bukod dito, pinapanatili ng ikalawang panig ang kanilang panukala na bumili ng karatig na dalawang–metrong pahabáng lupa mula sa unang panig sa presyo na sasang-ayunan ng magkabilang panig. Ang dalawang metrong pahabáng lupang iyon, kasama ng isang metrong pahabáng lupa (sa labas ng kongkretong pader)ay maaring magkasamang pag-arian at gamitin ng una at ikalawang panig o maaring ibigay sa pamahalaang bayan upang magamit bilang pampublikong kalsada.

ENGLISH SOURCE TEXT
April 7, 2010

Statements and Proposals from Mr. Cesar Gimena Representing the Second Party

After reading and studying the paper proposed in a meeting last Sunday, April 4, 2010 by the first party, represented by Mr. Ronaldo A. de Leon and Mrs. Cristina V. de Leon, the second party represented by Mr. Cesar Gimena thereby makes the following statements and offers the following proposals:

Firstly, the first party thanks the second party for their humility in acknowledging the existence of the right of way but the issue here is not just the right of way but on who is the real owner of that narrow strip of land which serves as the right of way.

In contrast to the paper presented by Mr. and Mrs. Ronaldo de Leon which explicitly states that they are the owners of that right of way, the second party maintains and affirms that they are the the rightful owners of that right of way based on the following realities:

The property bought by Mr. and Mrs. Ronaldo de Leon

does not cover the right of way because there has been the long-time existence of a concrete adobe fence which separates  that property formerly owned by Mr. Juan Redor to the neighboring

property formerly owned by Mr. Vicente Rellosa.

The said concrete fence was constructed in early 1950s and so it has been present for about 60 years already.  This antedates the more recent cadastral survey done sometime in the late 70s or early 80s which has been the basis of the new tax declaration.

The said concrete fence was constructed by its former owner, the late Mr.  Vicente Redor to establish the boundaries of his own property.  By deduction, anything outside of that concrete fence, specifically, the adjoining narrow strip of land which serves as the right of way, did not belong to the said Mr. Vicente Redor.

Indeed, the owner of the adjoining property, Mr. Vicente Rellosa and his heirs have continued to exercise full, unconditional  and unhindered use and exploitation of the property outside the concrete fence established as a boundary by Mr. Juan Redor.  In fact, the former Ms. Sabina Redor, the daughter of Mr. Juan Redor who stood as the de-facto administrator of their property is a very close friend of Mrs. Juliana Gimena, the wife of Mr. Jose “Pepe” Gimena and there was never an issue with them including all her relatives on the strip of land that serves as the right of way.

If there is anybody who committed a mistake here, it is the surveyor for disregarding the physical reality of the concrete fence and the explicit and implicit agreement between Mr.  Juan Redor and Mr. Vicente Rellosa as to the property boundary as evidenced by that concrete fence.

It is worth noting that during the 1950s, surveys are not commonplace yet, so boundaries are determined by natural boundaries like rivers, trees and the like and by man-made boundaries like concrete structures.

A)

Based on the above principles, the second party offers the following proposals:

1.  In the interest of exigency and speed, the second party agrees that the first party   proceeds with the titling of their property but without them disregarding the second party’s rights and ownership of that one-meter width strip of land.

To do this, both parties will execute two documents.

  1. A document where the second party agrees with the first party to proceed with the titling of their property based on their existing tax declaration drawings, as if they own the whole property including the strip of land on the other side of the concrete fence.

2) Another document, a side agreement , where the first party recognizes the second party’s ownership of the subject strip of land. The side document will stipulate that the strip of land will eventually be carved out of the newly titled property, and that the new title will be annotated accordingly.

B)

Moreover, the second party maintains their willingness to buy the whole  two adjoining properties (formerly owned by Mr Juan Redor) from the first party at a price of 7 million Philippine Pesos in cash.

C)

Furthermore, the second party still maintains their proposal to buy an adjoining two-meter strip of land from the first party at a price which both parties can agree.  That two meter strip, together with the one meter strip (outside the concrete fence) can then be jointly owned and used by the first and the second party or can be donated to the municipal government for use as a public road.

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Volunteer Translation and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s