Tagalog Prayers for the Departed

Nobena Para sa Mga Minamahal na Yumao

 

Ialay natin ngayon ang nobenang ito para sa minamahal nating si _________

na yumao na sa mundong ito.

At ngayon ay nagbabalik sa Iyo.

O Panginoon, sa Iyong awa, tanggapin mo siya

sa makalangit na kaharian Mo.

Nagtungo na siya sa kanyang pamamahinga.

Umaasa siya ngayon na bumangon kasama Ka.

O Panginoon, sa Iyong pag-ibig na bumabalot sa amin

dalhin Mo siya sa liwanag ng Banal na Presensya Mo.

 

Buong kababaang-loob na nananalangin kami, O Panginoon,

para sa aming mananampalatayang yumao na si _______

Makatagpo nawa siya ng walang hanggang kapayapaan sa piling Mo.

Makamit nawa niya ang mapagmahal na pagpapatawad Mo.

Makita Ka niya nawa ng harapan.

Oo, ikaw ang pag-asa namin sa mundong ito.

Ikaw ang aming pagkabuhay na maguli at buhay.

Ikaw ang aming hukom at Tagapagligtas.

 

O Panginoon, buong kababaang loob kaming nagsusumamo sa Iyo:

Maging maawain sa paghatol Mo at ipagkaloob kay _______

ang ipinangakong kaligtasan.

Kalimutan ang mga pagkakamali niya at linisin ang mga kasalanan niya

at ipagkaloob sa kanya ang panghabang-panahong gantimpala.

O Panginoon, iparating kay ___________

ang tagumpay Mo laban sa kasalanan at kamatayan.

Huwag Mo siyang hayaang mapahiwalay sa Iyo.

ngunit pagkalooban mo siya ng lugar sa Iyong walang hanggang tahanan.

 

Hesus, Panginoon ng mga nangabubuhay at mga nahihimlay,

aliwin ang mga napapagod at nagdadalamhati.

Manlulupig ng kamatayan at kasalanan,

akayin ang mga kapatid naming yumao.

Sa pagdating niya sa katapusan

ng kanyang paglalakbay, akayin Mo siya pabalik sa Iyo.

Sa pagwawakas ng buhay niya,

hayaan mo siyang mabuhay kapiling mo.

Sa pagtindig niya sa harap Mo para sa paghuhukom,

banggitin Mo ulit ang mga salitang ito:

 

“Halika, ikaw na pinagpala ng Aking Ama.

Kamtin ang kahariang inihanda para sa iyo.”

Pagkalooban nawa siya ng Panginoon ng paghuhukom na puspos ng awa.

at pagmasdan siya nang may pagmamahal.

 

Lahat: Panginoon, tulungan mo kaming makita kung ano talaga ang kamatayan:

– ang katapusan ng karalitaan at simula ng kayamanan;

– ang katapusan ng kabiguan at simula ng tagumpay;

– ang katapusan ng takot at simula ng kapanatagan;

– ang katapusan ng lungkot at simula ng ligaya;

– ang katapusan ng kahinaan at simula ng lakas;

 

Huwag nawa kaming lamunin ng dalamhati

o patuloy na makadama ng hinanakit dulot ng pagkawala.

Ngunit mula sa kalungkutan

pumailanglang nawa ang bagong tuwa.

 

Tanggalin ang takot namin, huwag hayaang mabagabag ang puso namin.

Hayaang ang Iyong espiritu ng kapayapaan ay mabuhay

sa aming nararanasang kalungkutan,

sa aming pighati at pangungulila,

sa hapis namin ngayon

at sa lumbay namin sa kinabukasan.

 

Buong kababaang loob na inihahabilin namin si _______

na tinawag mo mula sa mortal na buhay na ito.

Minahal mo siya lagi

Nang may dakilang pag-ibig.

 

Ngayon na pinalaya mo na siya sa lahat ng kasamaan sa mundong ito,

dalhin mo siya sa iyong paraiso

kung saan wala nang pighati

o pagdadalamhati o kalungkutan,

kundi kapayapaan at kaligayahan kapiling ng Iyong Anak

at ng Espiritu Santo magpakailanman.

 

Pinasasalamatan Ka namin sa lahat ng mga biyaya

na ipinagkaloob mo kay __________

Sa mortal na buhay niya.

Ipinapanalangin namin na nawa ay

luwalhatiin Ka niya dahil sa buhay na naranasan niya

at sa paraan kung paano niya nagamit ang mga biyaya Mo.

 

Panginoon, ipagkaloob Mo na nawa ay huwag naming malimutan

na ang buhay ay maikli at walang kasiguruhan.

Akayin nawa kami ng Iyong Espiritu tungo sa kabanalan, katarungan

at paglilingkod sa aming mga kapatid.

 

Idinadalangin namin ang paghilom ng mga nalulungkot

at nasasaktang damdamin

na idinulot ng kamatayan sa mga puso namin.

Samahan mo kami, Panginoon, sa mga sandali ng lungkot at lumbay.

Ikaw ang aming bato, aming tanggulan,

at aming lakas.

 

Nananalig kami sa Iyo at sa Iyong maluwalhating pagkabuhay na maguli.

Itinataas namin sa Iyo ang aming dalamhati at pighati,

nagtitiwala na babaguhin Mo

ang pagluluksa tungo sa pagdiriwang

nang sa gayon ang minamahal namin ay mahimlay sa iyong kapayapaan.

 

Lider: O Panginoon, nawa ay pagkalooban mo siya ng walang hanggang kapahingahan

Lahat: At nawa ay masinagan siya ng panghabang-panahong liwanag.

Lider: At mahimlay nawa siya sa kapayapaan.

Lahat: Amen

Lider:  Ang kaluluwa nawa ni ______

at ang lahat ng kaluluwa ng mga nahimlay na mananampalataya,

sa pamamagitan ng awa ng Diyos, ay mahimlay sa kapayapaan.

Lahat: Amen.

Panalangin sa Libingan

 

Panginoong Hesu Kristo, sa pamamagitan ng tatlong araw Mo sa puntod,

pinabanal Mo ang mga libingan ng lahat ng mga nananalig sa Iyo

at kaya nagawa mo ang libingan

bilang tanda ng pag-asa na may pangako ng pagkabuhay na maguli

kahit na inaangkin nito ang aming mga mortal na katawan.

 

Ipagkaloob mo na ang kapatid naming si ________

ay mahimlay nawa sa kapayapaan

hanggang sa gisingin mo siya tungo sa kaluwalhatian,

sapagkat Ikaw ang pagkabuhay na maguli at buhay.

Pagkatapos, makikita Ka niya nang harapan

At sa liwanag Mo mamamalas rin niya ang liwanag

at mababatid ang kaningningan ng Diyos,

sapagkat nabubuhay ka at naghahari magpasawalang hangan

Tugon:  Amen

 

O Panginoon, sa pamamagitan ng awa Mo

ay nakakatagpo ng kapahingahan ang mga mananampalatayang yumao,

isugo mo ang Iyong mga banal na anghel upang bantayan ang libingang ito.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Tugon:  Amen

 

Panalangin Para sa Mga Nagluluksa

Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo.

Matagpuan nawa namin sa aming kalungkutan ang pang-aaliw ng Iyong Anak,

kasiguruhan sa pagdududa, at lakas ng loob upang malampasan ang mga oras na ito.

Palakasin ang aming pananampalataya

sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

R:  Amen

 

Panginoon, si _______ ay wala na ngayon dito sa makalupang tirahan,

at naiwan ang mga nagluluksa sa kanyang pagkawala.

Ipagkaloob mo nawa na mapangalagaan naming ang kanyang alaala,

kailanman ay walang hinanakit sa kung ano ang nawala sa amin

o walang pagsisi sa nakalipas,

ngunit laging may pag-asa sa iyong walang hanggang kaharian

kung saan magkakapiling kaming muli.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Panalangin para sa Yumao Habang Nasa Lamay

 

Mga Panalangin at Paghahabilin para sa

Paghimlay ng Kaluluwa ni ________

Lider:  Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Lahat:  Amen.

Lider:  Manalangin tayo…

Panginoong Diyos,

Amang makapangyarihan,

Ang krus ay ginawa mo para sa amin bilang simbolo ng lakas at tinatakan mo kami bilang Iyo sa sakramento ng pagkabuhay na maguli.

Ngayon na pinalaya mo na si _______ mula sa mortal na buhay,

Gawin mo siyang isa sa mga banal sa kalangitan.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

 

Lider:  Si Kristo ang unang bumangon mula sa mga patay

at alam namin na ibabangon Niya an gaming mga mortal na katawan upang maging katulad Niya sa Kanyang kaluwalhatian.

Inihahabilin naming si _______ sa Panginoon;

Tanggapin nawa siya ng Panginoon

patungo sa Kanyang kapayapaan at ibangon ang katawan niya sa huling araw.

 

 

 

Ipanalangin natin si ________ sa ating Panginoong si Hesu Kristo, na nagwika,

“Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay.  Sinumang naniniwala sa Akin ay hindi magdurusa ng walang hanggang kamatayan.”

Lider:  Panginoon, tumangis ka dahil sa kamatayan ng kaibigan Mong si Lazaro:

aliwin kami sa aming pamimighati.

Hinihiling namin ito nang may pananampalataya.

 

Lider:  Ang aming kapatid na si ________ ay nalinis sa binyag

at pinahiran ng langis ng kaligtasan:

ipagkaloob Mo sa kanya ang pakikipagkaisa kasama ng Iyong mga banal.

Hinihiling namin ito nang may pananampalataya.

Lahat:  Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin

Lider:  Aliwin ang pamilya, mga kamag-anak, at mga kaibigan ni _________ sa

kanilang kalungkutan dahil sa pagpanaw ni __________, at hayaang

ang pananampalataya nila ang magpaluwag sa kanilang dibdib.

at ang buhay na walang hanggan naman ang kanilang pag-asa.

Hinihiling namin ito nang may pananampalataya.

Ama Namin

 

Lider:  Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin para kay ________ sapagkat

hinangad niya na tupdin ang kalooban Mo.

kaya sa awa mo

patawarin mo kung anuman ang mga pagkakamaling nagawa niya.

Sa pamamagitan ng kanyang pananampalatayang Kristyano

Kaisa na niya ang lahat Iyong bayan na naniniwala sa Iyo.

Ngayon, sa Iyong pag-ibig at awa

pagkalaooban mo siya ng lugar kapiling ng Iyong mga anghel at mga banal.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Lahat:  Amen.

 

Lider:  O Panginoon, nawa ay pagkalooban mo si _________ ng walang hanggang kapahingahan

Lahat:  At nawa ay masinagan siya ng panghabang-panahong liwanag.

Lider:  At mahimlay nawa siya sa kapayapaan.

Lahat:

Lider:  Patnubayan nawa tayong lahat ng makapangyarihang Diyos,

Ama, Anak at Espiritu Santo

Lahat:  Amen

_____________________

SOURCE TEXT

Novena Prayer for Our Dear Departed

 

Let us now offer this novena prayer for our beloved ______

who has departed form this world

And now returns to you.

O Lord, in your mercy welcome him/her

into your heavenly kingdom.

He/she has gone to his/her rest.

Now, he/she hopes to rise with you.

O Lord, in your encompassing love,

bring him/her into the light of your Divine Presence.

 

We meekly intercede, O Lord,

for our faithful departed _________.

May he/she find eternal peace with you.

May he/she inherit your kind forgiveness.

May he/she see you face to face.

Yes, you are our hope in this world.

You are our resurrection and life.

You are our judge and Savior.

 

O Lord, we humbly beseech you:

Be merciful n your judgement and grant to ________

the promised salvation.

Remember not his/her faults, but cleanse him/her of his/her sins

and grant him/her lasting reward.

O Lord, extend to _______

Your victory over sin and death.

Let him/her not be separated from you,

but grant him/her a place in your eternal abode.

 

Jesus, Lord of the living and the dead,

comfort of the weary and the afflicted,

conqueror of death and sin,

guide our departed brother/sister.

As he/she reaches the end

of his/her journey, lead him/her back to you.

As his/her life comes to an end,

let him/her live with you.

As he/she stands before you in judgment,

please speak again these words:

 

“Come you who are blessed by my Father.

Inherit the kingdom prepared for you.”

May the good Lord grant him/her a merciful judgement

and look kindly upon him/her.

 

All:  Lord, help us see death for what it really is:

 

– the end of poverty and the beginning of riches;

– the end of frustration and the beginning of fulfillment;

– the end of fear and the beginning of tranquility;

– the end of pain and the beginning of joy;

– The end of weakness and the beginning of strength.

 

Let not grief overwhelm us

or a sense of loss embitter us,

but out of our sadness

let there arise a new joy.

 

Cast out our fears

and let not our hearts be troubled.

Let your spirit of peace come alive within

our experience and hurt,

our sorrow and isolation,

our sadness today

and loneliness tomorrow.

 

We humbly commend to you, _________,

whom you called out of this mortal life.

You loved him/her always

with a great love.

 

Now that you have freed him/her for all the evils of this earth,

bring him/her into your paradise

where there is no more grief

or mourning or sadness,

but peace and joy with your Son

and the Holy Spirit forever.

 

We thank you for all the blessings

You have given to _________

In his/her mortal life.

We pray that he/she may be able

To glorify you with the life he/she lived

and the way he/she made use of your blessings.

 

Lord, grant that we will never forget

that life is short and uncertain.

Let your Spirit guide us in holiness, justice

and service to our brothers and sisters.

 

We pray for the healing of all unhappy and hurting feelings

death may have caused in our hearts.

Be with us, Lord, during our moments of sorrow and loneliness.

You are our rock, our fortress,

and our strength.

 

We trust in you and hope in your glorious resurrection.

We lift up to you our grief and sorrow,

confident that you will change

mourning to rejoicing

that our beloved now rests in your peace.

 

L:  Eternal rest grant unto him/her, O Lord

A:  And let perpetual light shine upon him/her.

L:  May he/she rest in peace.

A:  Amen

L:  May the soul of ___________

and all the souls of the faithful departed,

through the mercy of God, rest in peace.

A:  Amen.

Prayer at the Graveside

 

Lord Jesus Christ, by your own three days in the tomb,

you hallowed the graves of all who believe in you

and so made the grave a sign of hope that promises resurrection

even as it claims our mortal bodies.

Grant that our brother/sister, _______

may sleep here in peace

until you awake him/her to glory,

for you are the resurrection and the life.

Then he/she will see you face-to face

and in your light you will see light

and know the splendor of God,

for you live and reighn for ever and ever

R:  Amen

 

O God, by whose mercy the faithful departed find rest,

send your holy angels to watch over this grave.

We ask this through Christ our Lord

R:  Amen

 

Prayer for Mourners

Lord, you are attentive to the voice of our pleading.

Let us find in your Son comfort in our sadness,

certainty in our doubt, and courage to live through this hour.

Make our faith strong

through Christ our Lord.

R:  Amen

Lord, ____________ is gone now for this earthly dwelling,

and has left behind those who mourn his/her absence.

 

Grant that we may hold his/her memory dear,

never bitter for what we have lost

nor in regret for the past,

but always in hope of the eternal kingdom

where you will bring us together again,

We ask this through Christ our Lord.

R:  Amen

 

Prayers for Dead During the Wake

Prayers and Commendation for the

Repose of the Soul of __________.

 

Leader:  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

All:  Amen

Leader:  Let us pray…

Lord God,

Almighty Father,

You have made the cross for us a sign of strength and marked us

as yours in the sacrament of the resurrection.

Now that you have freed __________ from this mortal life,

make him/her one with your saints in heaven.

We ask this through Christ our Lord.

All:  Amen.

Leader:  Christ was the first to rise from the dead

and we know that he will raise up our mortal bodies to be like his in glory.

We commend ________ to the Lord;

may the Lord receive him/her

into his peace and raise up his/her body on the last day.

Let us pray for _______ to our Lord Jesus Christ, who said,

“I am the resurrection and the life.  The man who believes in me

will never suffer eternal death.”

Leader:  Lord, you wept at the death of Lazarus your fiend:

comfort us in our sorrow.

We ask this in faith.

All:  Lord, hear our prayer.

Leader:  You raise the dead to life:

Give __________ eternal life.

WE ask this in faith.

Leader:  Our brother/sister ________ was washed clean in baptism

and anointed with the oil of salvation:

give him/her fellowship with all your saints.

We ask this in faith.

All:  Lord hear our prayer

Leader:  Comfort the family, relatives, and friends of  _______ in their sadness

over the death of ________, and let their faith be their consolation

and eternal life be their hope.

We ask this in faith.

All:  Lord, hear our prayer.

Our Father …

Leader:  Lord, listen to our prayers for _______ as he/she has always desired

to do your will

so in your mercy

forgive whatever wrong he/she have done.

By his/her Christian faith

he/she was united with all your believing people.

Now, in love and mercy

give him/her a place with your angels and saints.

WE ask this through Christ our Lord.

All: Amen.

Leader:  Eternal rest grant unto ___________ O Lord.

All:  And let perpetual light shine upon him/her.

Leader:  And may he/she rest in peace.

All:  Amen

Leader:  May Almighty God bless us all,

the Father, the Son, and the Holy Spirit

All:  Amen

Advertisements

About carlo319

walang kwentang alipin, ginagawa lang ang tungkulin... (Luke 17:10)
This entry was posted in Volunteer Translation and tagged , , . Bookmark the permalink.

17 Responses to Tagalog Prayers for the Departed

 1. I would like to thank for the prayers, it would be of great help in our funeral services. Indeed, “gratitude” is the memory of the heart. God bless and more power.

 2. vangie says:

  Mr. Carlo,
  We would like to thank you for the prayers, sa isinalin niyong dasal sa tagalog ito’y malaking tulong sa mga oras na ito para ipagdasal ang aming kasamahan sa trabaho na namatay.

 3. Jocondo says:

  Sir, pwede ko po bang makopya itong prayers na ito, nagbubuo po ako ng prayerbook na tulad nito para gamitin ng pamilya ko, Alay ko po sa yumao kong asawang si Escolastica at gamit namin.

 4. Jocondo says:

  Sir, Marami pong salamat God Bless You and Your Endeavors!

 5. P. Baltazar says:

  Bro. Carlo, thank you for this find…will share it with my grieving friend’s family ha. Maraming salamat po.

 6. eden s. juanillo says:

  Brother, thanks a lot for this. I will share this with my grieving friend. Ok lang ba?

 7. Sir maraming salamat po. Itanong ko lang po. Pwede po bang manguna sa pagdasal ng novena ang anak? kasi namatayan ako ng tatayngayon.

 8. Connie says:

  Salamat, Carlo. Bukas na ang libing ni Phin. Malaking tulong ito sa kanyang pamilya. Hindi ko agad naisip na may magsasalin nito sa Tagalog at ipost sa Internet; hindi tuloy namin kaagad nagawa ang padasal. Ipapabaon ko na lang sa pamilya niya ang mga kopya para sila-sila man lang makapagpadasal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s